Fem övergripande miljömål i kommunens nya miljö- och klimatprogram

Skärgårdsmiljö med ett stilla hav, blå himmel och en horisont. Ovanpå ligger en grafik som symboliserar cirkulärt.

Österåkers kommun har antagit ett nytt miljö- och klimatprogram. Programmet innehåller mål för både miljö och klimat. Konkreta och mätbara indikatorer gör det tydligare hur kommunen tar sig an arbetet med en miljömässigt hållbar utveckling.

Miljö- och klimatprogrammet är ett strategiskt styrdokument som anger riktningen för Österåkers kommuns arbete med miljöfrågor. Det antogs av Kommunfullmäktige den 7 mars och blir styrande för samtliga av kommunens nämnder och bolag.

– Österåker är en kommun där hållbarhet är viktigt. Genom ett innovativt förhållningssätt kan vi tillsammans i hela kommunen bidra till att framtida generationer ska få uppleva ett lika fantastiskt Österåker som vi har idag. Vårt nya miljö- och klimatprogram är ett modernt och offensivt steg mot ett ännu mer hållbart Österåker, säger Mathias Lindow (L), Kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Tekniska nämnden.

Tydliggör förväntningar

Programmet specificerar vad och hur kommunkoncernen behöver arbeta med för att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Det beskriver fokusområden, ambitionsnivåer och arbetssätt för kommunkoncernen. På så sätt tydliggörs vad som förväntas av förvaltningar och bolag för kommunorganisationen, men också för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.

– Vi är väldigt glada över att ha det nya miljö- och klimatprogrammet på plats. Nu ser vi fram emot att få påbörja det faktiska arbetet med att nå de nya målen, tillsammans med kommunens verksamheter. Nu inleder vi nästa steg som är att sprida kunskap om programmets innehåll, att införa nya arbetssätt i miljöarbetet och att förbereda för uppföljningen, säger Jenny Karlsson och Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateger i Österåkers kommun.

Nämnder tar fram mål

Programmet innebär bland annat att respektive nämnd ska ta fram miljömål för sina viktigaste miljöaspekter. Förvaltningar och bolag planerar och utför åtgärder för att uppfylla miljömålen. Varje nämnd och bolagsstyrelse följer upp och analyserar resultatet av sina egna miljömål och rapporterar till Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska ske kontinuerligt.

Miljö- och klimatprogrammet består av fem övergripande miljömål med strategiska mål och indikatorer som prioriterats utifrån nuläge, omvärldens krav och Österåkers lokala förutsättningar och utmaningar.

– Vi hoppas att även invånarna i Österåker kan inspireras av de nya målen. För att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle med begränsad klimatpåverkan behöver vi alla engagera oss och samarbeta, säger Jenny Karlsson och Oscar Alexandersson.

Fem övergripande miljömål:

1. Ett Österåker med begränsad klimatpåverkan

Målet innefattar att begränsa de klimatpåverkande utsläppen och att ställa om till hållbara energisystem. Detta är en stor utmaning som kräver en hög grad av samverkan mellan alla aktörer i samhället.

2. Ett Österåker med ett rikt växt- och djurliv

Målet innefattar att den biologiska mångfalden och naturens ekosystemtjänster tas tillvara och utvecklas i ett växande samhälle.

3. Ett Österåker med god bebyggd miljö

Målet innefattar att planera och utveckla en resilient bebyggelse som bemöter ekologiska behov och tillgodoser invånare med tillgång till natur.

4. Ett Österåker med rent vatten

Målet innefattar att säkra tillgången till rent vatten och fungerande avlopps- och avrinningssystem samt att begränsa negativa miljöaspekter i kommunens vatten.

5. Ett Österåker med cirkulär ekonomi

Målet innefattar avfallshantering och återvinning samt strategier för den genomgripande omställningen från en linjär ekonomi till en resurseffektiv, giftfri, och biobaserad ekonomi där resurser cirkulerar.

Hållbarhet centralt i kommunens mål och vision

Miljö- och klimatprogrammet tar avstamp i kommunens Vision 2040 och utgör en av delarna i kommunens arbete med det strategiska området ”Hållbar framtid”.

Österåker använder gemensamma resurser på ett sådant sätt att framtida generationers framtidsutsikter inte äventyras. Det handlar såväl om ekologi om om en ansvarsfull social och ekonomisk utveckling. Österåker har ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet och ger kommunens invånare förutsättningar att göra kloka val.

Läs mer om Österåkers kommuns mål och vision.

Publicerad:
Senast uppdaterad: