Österåkers kommuns logotype

Så arbetar Österåkers kommun för att påverka utvecklingen av Trafikverkets väg 276

Flygfoto över Åkersberga. I mitten av bilden syns väg 276.

Flygfoto från 2018 av väg 276 i centrala Åkersberga.

Väg 276 är en statlig väg. Det innebär att Trafikverket har ansvaret för vägen och att alla beslut om åtgärder kring vägen kräver dialog med och godkännande från Trafikverket. Så här arbetar Österåkers kommun för att påverka utvecklingen av den viktiga vägen.

Väg 276 sträcker sig från Rosenkälla och E18 i väst genom Åkersberga i öst och vidare genom Österåker norrut mot Norrtälje. Vägen har en lång historik och är ett viktigt stråk för Österåkersbor, många fritidsboende och besökare.

Österåkers kommun för därför en kontinuerlig dialog med Trafikverket kring utvecklingen av väg 276. Det handlar om åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, liksom att möta behoven i ett Österåker som växer hållbart.

Klimatanpassning är en prioriterad fråga och är ett arbete som sker såväl inom ramen för enskilda projekt som genom den långsiktiga och strategiska planeringen. I kommunens dialoger med Trafikverket identifieras behov av prioriterade åtgärder.

Behov av långsiktiga åtgärder lyfts

Under 2018 tog Trafikverket och Österåkers kommun fram en gemensam åtgärdsvalsstudie för väg 276 för att skapa en samsyn kring de åtgärder som behöver vidtas på sträckan från Rosenkälla till Skeppsdalsvägen.

Ett exempel på en åtgärd som har realiserats av Trafikverket utifrån den studien är den nya cirkulationsplatsen vid Sockenvägen/Långhundravägen. Trafikverket har också ökat säkerheten vid av- och påfart vid Sjöberg och anlagt ett busskörfält mellan Stava och Rosenkälla.

Breddning av vägen i Åkersberga

Österåkers kommun har förberett för en breddning av väg 276 i centrala Åkersberga nära Söralidsvägen. Kommunen har även för avsikt att finansiera detta projekt. Trafikverket kommer att genomföra åtgärder, dock med försenad tidplan.

– Vi har fattat beslut om att finansiera utbyggnaden av sträckan fram till Söralidskorset. Det är en väldigt viktig åtgärd för bättre framkomlighet och minskade köer. Vi är redo att sätta igång arbetet så fort Trafikverket ger klartecken, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärder kring Isättravägen

På sträckan norr om Åkersberga pågår för närvarande ett projekt att samordna busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats nära avfarten till Isättravägen. Planerad byggstart är våren 2026.

I samband med det planerar Trafikverket även att utföra en del åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen på sträckan. Sträckan ligger låglänt med sumpmarker på båda sidor vägen. Detta medför att vägen har svämmats över vid ett flertal tillfällen i samband med kraftig nederbörd i kombination med redan vattensjuk mark. Det hände senast helgen den 16–18 februari. Såväl kommunen som Roslagsvatten har framfört detta problem vid olika tillfällen och kommer att fortsätta att lyfta och förtydliga behoven kring mer omfattande åtgärder av väg 276.

Till en början ingick det även i Trafikverkets plan att anlägga en cirkulationsplats som knyter ihop väg 276 med Isättravägen och Kvisslingbyvägen. På grund av dåliga markförhållanden är det Trafikverkets uppfattning att projektet har blivit för dyrt och cirkulationsplatsen har utgått ur planen. Kommunen verkar även för att fler åtgärder i korsningen ska komma till stånd.

Gång- och cykelvägen längs med väg 276 mellan Åkersberga och Isättravägen hanteras av kommunen, bland annat har vi höjt gång- och cykelvägen i området för att klara ökade vattenmängder.

Mer information

Vem ansvarar för vägen?

I Österåkerkartan kan du se vem som äger vägen och vem som därmed ansvarar för drift och underhåll av vägen under både sommartid och vintertid.

Det kan vara en kommunal väg, en statlig väg (Trafikverkets) eller en enskild eller privat väg.

Till Österåkerkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I illustrationen här under ser du hur du hittar vyn Väghållare i kartan.

Karta som visar hur du hittar information om väghållare.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Aktivera lagret Boende och miljö i Österåkerkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att bocka i rutan i listan. Bocka därefter i lagret Väghållare. Klicka ut pilen intill Väghållare för att se vilken färg som motsvarar enskild, kommunal eller statlig väg.

Publicerad:
Senast uppdaterad: