Vi röjer för att skapa brynmiljöer som gynnar pollinerare

Vintern 2021 inleder vi ett arbete som medför att det kan bli stökigt i din närmiljö under en tid. Det beror på att vi vill skapa nya brynmiljöer mellan skog och bebyggelse med blommande buskar och träd. Det gör att fler pollinerare såsom fjärilar, humlor och vilda bin kommer att trivas där.

Många arter av fåglar, småkryp och växter minskar i Sverige och det gäller även våra vilda pollinerare som humlor, bin och fjärilar. Det beror på många olika saker, men en viktig orsak är att landskapet är mer enformigt idag och att tätorterna växer. Här kan vi tillsammans göra skillnad genom att sköta och återskapa miljöer som de hotade arterna behöver.

Pollinerare utför en viktig ekosystemtjänst åt oss människor när de pollinerar våra grödor. En mångfald av olika arter behövs för att pollineringen ska bli så bra som möjligt. Det gäller såväl för blåbärsskörden och trädgårdsodlingen som för jordbruket. För att arterna ska kunna öka i antal behövs fler livsmiljöer där de kan trivas, men också ett nätverk av miljöer som de kan sprida sig mellan.

Vad händer?

För att skapa brynmiljöerna med fler öppna gläntor i skogen behöver vi röja sly och ta bort en del träd och plantera nya blom­mande buskar och träd där det är lämpligt.

Arbetet inleds med att en del stora träd och sly tas bort. Vi sparar blommande buskar och träd. Trädstammar och sly kommer att staplas och forslas bort, men en del stammar och ris lämnas kvar eftersom både liggande och stående döda träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Arbetet är långsiktigt och det tar några år innan de nya brynmiljöerna är etablerade.

Det inledande arbetet som görs under vintern 2021/2022 kommer att gynna tillväxten av sly och de kommande åren kommer vi därför att genomföra slyröjning regelbundet.

Förutom att lämna kvar trädstammar som blir boplatser åt många vedlevande insekter, kommer vi även att lämna öppen sand i soliga lägen där vilda bin och steklar kan bosätta sig. Vi kommer även att sätta upp holkar för fåglar.

Brynmiljöer gynnar mångfalden

Brynmiljöerna kommer att fungera som en övergång mellan bebyggelse och mer tät skog där ljusinsläppet är större och de blommande växterna fler. Det varma och vindstilla läget i gläntorna gynnar inte bara pollinerare utan även andra djur och växter kommer att trivas.

Sälgen är ett viktigt inslag i brynmiljöer eftersom dess tidiga blomning ger mat åt de allra första bina på våren. Nyponbuskar, äppelträd, blåklockor, ärtväxter, smörblommor och prästkragar är exempel på andra växter som kan komma att växa här.

Håll avstånd till maskinerna

Vi behöver använda stora maskiner och är därför beroende av vädret. Om det är för blött och regnigt behöver arbetet pausas och marken torka ur innan vi kan fortsätta.

Tänk på att hålla så långt säkerhetsavstånd som möjligt till maskinerna och ta därför inte heller kontakt med maskinförarna av säkerhetsskäl. Arbetet kommer att medföra ljud som stundtals kan upplevas som störande.

Här utförs arbetena

Kartan, som du kan se via länken, visar översiktligt vilka områden som berörs. Dessa är Tråsättra, Söra, Smedby, Pilstugeområdet och det nya bostadsområdet vid Täljöviken.

Ungefärlig tidplan

Tidplanen är ungefärlig och kan komma att ändras beroende på väderlek och andra orsaker.

Vinter 2021–2022: Avverkning med skördemaskin och manuell röjning inleds och pågår under ungefär två månader. Därefter forslar vi bort de stockar och det ris som ska tas bort. Läs mer ovanför om varför en del kommer att lämnas kvar.

Vår–höst 2022: Återställningsarbeten och plantering på lämpliga platser.

Sommar 2023: Röjning och gallring av uppkommande sly.

Följ arbetet

Den här sidan kommer att uppdateras regelbundet och du når den enkelt via webbadressen österåker.se/brynmiljö.

Så här kan det se ut under röjningsarbetet:

Logotyp för LONA.

Projektet genomförs med stöd från LONA, Lokala naturvårdssatsningen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: