Upprustning av Slussvaktarbostadens trädgård

Slussvaktarbostaden, ett gult putshus i en lummig grön trädgård. En grusstig leder fram till huset.

I Åkerstorp restaureras ett nytt besöksmål. Den nya mötesplatsen blir en viktig pusselbit i ett flertal proaktiva åtgärder inom Åkers kanal stadsparken. Vid Åkers kanals norra mynning mot Garnsviken ligger Slussvaktarbostaden vars trädgård nu renoveras.

Om Slussvaktarbostaden

Under mitten av 1800-talet stannade ångbåtarna vid Slussvaktarbostadens brygga. Slussvakten ansvarade för både brygga, telegrafstation och slussen cirka 2 kilometer längre söderut. Lönen var en liten kohage, höns, potatisåker, frukt och bär. Dessutom fanns en tradition om att olika slussvakter, liksom stationsmästare längs järnvägen, samlade och bytte rosor med varandra. Marken närmast huset var en prydnadsträdgård med blomster och grusgångar.

2018–2019 renoverade kommunen Slussvaktarbostaden med största omsorg om materialval och färg. Antikvarie och byggnadsvård har samarbetat för att hitta fasadfärger, tapeter, golv och fast inredning för en tidstrogen återställning.

Trädgården idag

Sedan 1990-talet har huset stått tomt och tomten varit allmän platsmark, en promenadpark för dem som går längs kanalens östra strand.

Kanalen skuggas vackert av alträd och i vattnet lever utter. Kvällstid finns fladdermöss i skogarna omkring, vilket är ett naturvärde att värna om. Det finns några spår kvar i form av fruktträd och strukturer från när platsen användes som bostad och privat trädgård av slussvaktaren med familj och även från tiden efter det.

Slussvaktarträdgårdens renovering

Det renoverade huset får en utemiljö som klär det. En offentlig mötesplats som påminner oss om vår kulturhistoria och samtidigt passar för platsens ändamål idag. Ett förslag har tagits fram där historiska rester av fruktlund och potatisåker varsamt omdanas till öppna gräsytor omgärdad av soliga, lågvuxna buskbryn.

Det här gör vi

  • Det som en gång var en stor grusplan för ångbåtens passagerare och för uppläggning av släpbron över kanalen kommer anläggas som en öppen gräsyta. På den öppna ytan planeras parkmöbler för att kunna umgås och trivas bland annat blir det en grillplats med bänkar och bord, en given plats för en fika eller lunch i solen.
  • Ladugården i söder används av Friluftsfrämjandet i Österåker för förvaring av kanoter. Kring den anordnas marken för trivsam paus på en ny ljugarbänk mot söderväggen. Ett gammalt glasäppelträd bevaras och vårdas.
  • På gården finns ett vårdträd, en väldig ask med imponerande krona. Alla arbeten utförs varsamt så att varken grenar eller rötter tar skada.
  • För att förbättra tillgängligheten till parken anläggs intill Åkersbro en parkeringsplats med fyra platser.
  • Det omsorgsfullt renoverade bostadshuset kommer ange tonen för renoveringen. Nya grusgångar kommer anordnas. På detta sätt knyts området kring slussvaktarbostaden till det befintliga gångstråket vid Åkers kanal stadsparken vilket genererar en större rörlighet i parken.
  • Belysningsåtgärder som utförts i huset och ute i trädgården befrämjar att platsen kommer att kunna upplevas året runt och vara ett tryggt besöksmål att vistas på.
  • I gräsmattorna anläggs bäddar med vårlökar. Blomsterurnor placeras i trädgården, bryggorna renoveras.
Publicerad:
Senast uppdaterad: