Språk- och kunskapsutveckling på fritidshemmen i Österåker

En grupp om fyra personer sitter vid ett bord och diskuterar.

Allt fler barn och unga behöver ytterligare stöd i sin språk- och kunskapsutveckling. Fritidshemmens undervisning har en viktig roll i det arbetet. En utvecklingsgrupp i Österåker samarbetar för att ge eleverna stöd till ett rikare språk.

Verksamhetsutvecklare från alla våra kommunala fritidshem träffas regelbundet för att hämta inspiration och kunskap samt föra dialog med varandra. Syftet är att skapa samsyn om hur fritidshemmen kan ge eleverna stöd i sin språk- och kunskapsutveckling.

– Hur vi pratar med våra elever påverkar deras språkliga förmåga och deras möjlighet till kunskapsinhämtning. Det vi lär oss idag tar vi med oss ut till respektive skola och arbetar vidare så att varje elev möts av en språklig medvetenhet i allt vi gör. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till ett rikare språk hos eleverna så att de kan lära sig ännu mer under hela skoldagen, säger Maria Filipsson, chef för stöd och utveckling på Utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun.

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen. Den ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande samt även erbjuda en meningsfull fritid och ge omsorg. Det är fastställt också i skollagen att all utbildning ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Sedan hösten 2019 har Österåkers kommuns alla kommunala fritidshem deltagit i ett treårigt forskningsprogram - Fritidshemmet pedagogiska uppdrag (Fripu). Fokus var att utveckla planering, undervisning och uppföljning. Under tiden för forskningsprogrammet utvecklades även fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till.

Likvärdigt hög undervisningskvalitet

Efter att forskningsprogrammet avslutades våren 2022 har fritidshemmet valt att fortsätta att arbeta tillsamans, för att utveckla en likvärdigt hög undervisningskvalitet på alla Österåkers kommunala fritidshem. Det är en del av kommunens arbete för en likvärdig skola. 

Publicerad:
Senast uppdaterad: