Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när utskottets sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdag 15 september klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-09-15 - rev. 2021-09-13.pdf Pdf, 684 kB. 684 kB 2021-09-13 12.42
Kallelse PLAU 2021-09-15.pdf Pdf, 692.2 kB. 692.2 kB 2021-09-08 11.27
3. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 589.5 kB. 589.5 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga. Exploateringsavtal för Utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 161.9 kB. 161.9 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga 3. Fastighetsreglering.pdf Pdf, 371.4 kB. 371.4 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga 4. Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf Pdf, 327.2 kB. 327.2 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga 5. Ledningsrätt.pdf Pdf, 176.1 kB. 176.1 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga 6. Ritning vegetation punkt II.pdf Pdf, 568.4 kB. 568.4 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga 7. Lokalisering vegetation punkt III.pdf Pdf, 278.6 kB. 278.6 kB 2021-09-08 11.24
3. Bilaga 8. Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-09-08 11.24
4. Tjut - Antagande av detaljplan för Utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 573.6 kB. 573.6 kB 2021-09-08 11.24
4. Bilaga 1. Antagandehandling Värmeverket 210813.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-09-08 11.24
4. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 210303.pdf Pdf, 219.3 kB. 219.3 kB 2021-09-08 11.24
4. Bilaga 3. Granskningsutlåtande 210813.pdf Pdf, 169.2 kB. 169.2 kB 2021-09-08 11.24
4. Bilaga. Utökning av värmeverket A3-L.pdf Pdf, 866.6 kB. 866.6 kB 2021-09-08 11.24
5. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7 123.pdf Pdf, 565.9 kB. 565.9 kB 2021-09-08 11.24
5. Bilaga. Exploateringsavtal Runö 7.123.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2021-09-08 11.24
6. Tjut - Antagande av detaljplan för Runö 7 123.pdf Pdf, 569.5 kB. 569.5 kB 2021-09-08 11.25
6. Bilaga 1. Antagandehandling.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-09-08 11.25
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2021-09-08 11.25
6. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 141.9 kB. 141.9 kB 2021-09-08 11.25
6. Bilaga. Plankarta A3-L.pdf Pdf, 678.8 kB. 678.8 kB 2021-09-08 11.25
7. Tjut - Granskning av detaljplan för Tuna 6 151 m.fl..pdf Pdf, 549.3 kB. 549.3 kB 2021-09-08 11.25
7. Bilaga 1. Granskningshandlingar Tuna 6_151 m.fl.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2021-09-08 11.25
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 534.6 kB. 534.6 kB 2021-09-08 11.25
7. Bilaga. Plankartan Tuna 6_151 m.fl.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-09-08 11.25
8. Tjut - Planbesked för Östanå 1 12.pdf Pdf, 551.1 kB. 551.1 kB 2021-09-08 11.25
8. Bilaga. Ställningstagande planbesked Östanå 1 12.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-09-08 11.25
9. Tjut - Planbesked för nordvästra Valsättra del 2.pdf Pdf, 584 kB. 584 kB 2021-09-08 11.25
9. Bilaga 1. Nvi.pdf Pdf, 297.9 kB. 297.9 kB 2021-09-08 11.25
9. Bilaga 2. Tjänsteutlåtande 2020.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-09-08 11.25
9. Bilaga 3. Ställningstagande 2020.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-09-08 11.25
10. Tjut - Antagande av detaljplan för Slussholmen.pdf Pdf, 595.2 kB. 595.2 kB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga 1. Antagandehandling 210813.pdf Pdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga 2. Intrångskarta 20210813.docx.pdf Pdf, 769.1 kB. 769.1 kB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga 4. Samrådsreogörelse 201221.pdf Pdf, 419.2 kB. 419.2 kB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga 5. Granskningsutlåtande Slussholmen 210902.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga. DP_Slussen Antagande- A3-S.pdf Pdf, 718.7 kB. 718.7 kB 2021-09-08 11.25
10. Bilaga. IL_Slussen Antagande- A3-S.pdf Pdf, 780.9 kB. 780.9 kB 2021-09-08 11.25
11. Tjut. Förnyat avtal om regional samverkan inom Energi- och klimatrådgivning – EKR.pdf Pdf, 569.8 kB. 569.8 kB 2021-09-08 11.25
11. Bilaga 1. Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025.pdf Pdf, 142.6 kB. 142.6 kB 2021-09-08 11.25
11. Bilaga 2. Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025.pdf Pdf, 98.9 kB. 98.9 kB 2021-09-08 11.25
11. Bilaga 3. Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 2022-2025.pdf Pdf, 125.6 kB. 125.6 kB 2021-09-08 11.25
14. Tjut - Justering av avfallsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf Pdf, 469.7 kB. 469.7 kB 2021-09-08 11.26
14. Bilaga. Förslag till nya avfallsföreskrifter.pdf Pdf, 688.9 kB. 688.9 kB 2021-09-08 11.26
15. Tjut - Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 441.3 kB. 441.3 kB 2021-09-08 11.26
15. Bilaga 1. Förslag till ny avfallstaxa beslutad på Österåkervattens styrelsemöte.pdf Pdf, 551.3 kB. 551.3 kB 2021-09-08 11.26
15. Bilaga 2. Protokoll från Österåkervattens styrelsemöte.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2021-09-08 11.26
16. Tjut - Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040, Stad, skärgård och landsbygd.pdf Pdf, 592.9 kB. 592.9 kB 2021-09-08 11.26
17. Tjut - Uppföljning av VA-plan.pdf Pdf, 557.8 kB. 557.8 kB 2021-09-08 11.26
18. Tjut - Riktlinjer för bostadsförsörjningen.pdf Pdf, 583.4 kB. 583.4 kB 2021-09-08 11.26
19. Tjut - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 589.6 kB. 589.6 kB 2021-09-08 11.26
19. Bilaga 1. Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-08-19.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2021-09-08 11.26
19. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-06-08.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-09-08 11.26
20. Tjut - Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 574.7 kB. 574.7 kB 2021-09-08 11.26
20. Bilaga 1. Österåkers kommuns svar på remisshandling Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 103.7 kB. 103.7 kB 2021-09-08 11.26
20. Bilaga 2. Remissvar kollektivtrafikplan.pdf Pdf, 437 kB. 437 kB 2021-09-08 11.26
20. Bilaga 3. Remissmissiv Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 37.4 kB. 37.4 kB 2021-09-08 11.26
21. Tjut - Remissvar Sjötrafikutredningen del 1 - TN 2019-0440.pdf Pdf, 565.1 kB. 565.1 kB 2021-09-08 11.26
21. Bilaga 1. Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2021.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-09-08 11.26
21. Bilaga 2. Remissvar sjötrafik.pdf Pdf, 341.7 kB. 341.7 kB 2021-09-08 11.26
21. Bilaga 3. Rapport brygga i Österskär.pdf Pdf, 140.3 kB. 140.3 kB 2021-09-08 11.26
22. Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU).pdf Pdf, 681.6 kB. 681.6 kB 2021-09-08 11.26
23. Ordförandeförslag - Kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse – upplysning från Byggnadsnämnden.pdf Pdf, 887.2 kB. 887.2 kB 2021-09-08 14.46
Protokoll PLAU 2021-09-15.pdf Pdf, 12.8 MB. 12.8 MB 2021-09-20 14.31

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020