Ny strategi och handlingsplan för suicidprevention

Bilden visar en person som siter mittemot en terapeut.

För att stärka den psykiska hälsan och förebygga suicidförsök i Österåker samverkar flera av kommunens verksamheter internt och med externa aktörer. Nu finns även en strategi med tillhörande handlingsplan för 2024–2028.

Att nå en jämlik psykisk hälsa är ett nationellt folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och mellan personer med olika etnisk bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar. Liksom målet nationellt är också Österåkers kommuns suicidpreventiva mål att ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara suicid.

Ny lag lyfter kommunernas ansvar

I en ny brottsförebyggande lag som trädde i kraft 1 juli 2023 lyfts
kommunernas ansvar att förebyggande psykisk ohälsa genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för psykisk ohälsa.

Kommunernas ansvar gäller generellt och på individnivå. Exempel på generella insatser kan vara att arbeta med att skapa goda arbetsmiljöer, arbeta hälsofrämjande i skolorna och mot mobbning och utanförskap samt arbeta våldsförebyggande. På individnivån kan insatserna handla om exempelvis att tidigt upptäcka barn och unga som lever i hem där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa för att ge tidiga insatser, stärka elevhälsan på skolorna och ge tidig behandling till barn och unga som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Vår handlingsplan för 2024–2028

Med stöd av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har Österåkers kommun tagit fram en strategi med tillhörande handlingsplan för suicidprevention. Syftet är att stärka den psykiska hälsan, förebygga suicidförsök och minska suicid i Österåker.

– Suicidprevention är en viktig fråga som vi alla behöver hjälpas åt med. Det är en viktig samhällsfråga som inte bara berör kommunen, men kommunen är en viktig aktör som också tidigt kan arbeta förebyggande med psykisk ohälsa och i förlängningen suicidprevention. Tillsammans skapar vi förändringar och förbättringar i samhället för alla Österåkersbor, säger Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Exempel på hur vi arbetar förebyggande i Österåkers kommun:

  • Vi arbetar aktivt med förebyggande arbete genom uppsökande verksamhet för människor i utanförskap och missbruk, vid behov erbjuder vi dem lämpliga insatser.
  • Vi lär ungdomarna känna igen tecken på nedstämdhet hos sig själva och andra och ger dem vägledning vart de kan vända sig om de mår dåligt eller om en vän mår dåligt. Det gör vi genom Youth Aware of Mental health, YAM, som är ett skolprogram för ungdomar i högstadiet där vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa.
  • Vi åtgärdar och bygger utomhusmiljöer för att dessa ska vara trygga, säkra och inte möjliggöra suicid.
  • Vi erbjuder anhörigstöd och hänvisar personer som är i behov av mer psykiatrisk stöd till hälso- och sjukvården.

Ta del av hela Österåkers strategi och handlingsplan för suicidprevention 2024–2028. , 295.7 kB.

Årliga kompetenshöjande insatser

Ett av flera prioriterade insatser för att förebygga suicid är att höja kompetensen hos viktiga nyckelpersoner. Kommunen ordnar årligen utbildningar för medarbetare inom elevhälsan och socialförvaltningen i suicidpreventivt syfte. Målet är bland annat att öka kunskapen om vad som kan leda till självmordsförsök och få verktyg att minska omedelbar självmordsrisk. Dessa årliga utbildningar bygger på evidensbaserad kunskap som har tagits fram av Karolinska Institutet (KI).

Publicerad:
Senast uppdaterad: