Kunskapslyft ska förebygga undernäring hos äldre

Gruppbild på personalen

Olivia hemomsorg på Sågvägen 31 har erhållit certifikat för att ha genomgått utbildning i näringslära för äldre.

Sedan förra året är det lag i Sverige att alla som bedriver vård- och omsorg av äldre ska förebygga undernäring. Som ett led i det erbjuder vi alla våra verksamheter inom äldreomsorgen ett kunskapslyft i näringslära.

Den nya lagstiftningen ökar kraven på kunskap i näringslära hos undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar med äldre. God kunskap i ämnet är avgörande för att upptäcka risker för undernäring hos äldre i tid. Undernäring är en mycket vanlig grund till andra tillstånd och risker som fallolyckor och svårläkta sår.

För att höja kompetensen om undernäring hos äldre, erbjuder vi alla våra verksamheter inom äldreomsorgen en utbildning via företaget ÄTUP. En av de verksamheter som genomgått kunskapslyftet och erhållit ett certifikat är Olivia hemomsorg på Sågvägen 31. För att en verksamhet ska certifieras krävs det att 75 procent av medarbetarna har gått utbildningen.

Utbildning är ett första steg i att minska undernäring hos våra äldre, oavsett om de bor i det egna hemmet eller på ett särskilt boende, säger Mia Morén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Österåker.

Våra verksamheter ska ha goda baskunskaper och rutiner för att förebygga och upptäcka undernäring hos äldre, samt för när hälso- och sjukvården behöver kontaktas.

– Utbildning är bra men det räcker inte. Vi behöver kontinuerligt arbeta vidare med frågan och med uppföljning i verksamheterna, säger Mia Morén.

Fler förebyggande insatser

Brist på mat har långsiktiga negativa effekter för hälsan. Vi arbetar för att säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla i Österåker. Det i enlighet med de globala målen i Agenda 2030 (mål 2: Ingen hunger).

Vi subventionerar måltider för äldre, dels genom de matsalar som vi har på våra träffpunkter men också genom de matlådor som vi levererar. Den dagliga verksamheten och träffpunkterna i Österåker möjliggör även för äldre att äta tillsammans med andra under en trevlig stund.

Inför uppstart av seniorsportskolan hösten 2023 bjöd vi in Camilla Theberg, licenserad personlig tränare och kostrådgivare, för att hålla ett föredrag. Hon berättade hur viktigt det är med en bra kosthållning för att förebygga skador vid fall med mera.

Fakta om undernäring bland seniorer

  • Enligt nationella kvalitetsregistret Senior Alert riskerar minst 50 procent av de som bor på äldreboenden eller har hemtjänst att bli undernärda.
  • Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att seniorer blir inlagda på sjukhus – ofta med lång konvalescens och rehabilitering. Rehabiliteringen tar längre vid undernäring. En undernärd person blir kvar på sjukhus cirka 3–4 dagar längre.
  • Undernäring är en vanlig orsak till att personer som annars skulle klara sig själva behöver hjälp från hemtjänst och äldreboende.
  • Förutom olika förhöjda samhällskostnader handlar undernäring hos äldre om onödigt lidande för inidviden.
Publicerad:
Senast uppdaterad: