Österåkers kommuns logotype

Arbetsmarknadens motståndskraft trots utmaningar

Arbetsmarknaden i Sverige har visat på en bemärkelsevärd motståndskraft trots utmaningar under de senaste åren. En ny enkät från Svenskt Näringsliv ger insikter om de komplexa dynamikerna som präglar rekryteringslandskapet och företagens strategiska agerande.

Konjunktur och struktur i samspel

Arbetslöshetens gungbräda, som vanligtvis reagerar på konjunkturnedgångar, har inte varit den enda drivkraften bakom de senaste förändringarna på arbetsmarknaden. Trots pandemins prövningar 2020 och de stigande energipriserna, inflationen samt den geopolitiska oron våren 2023, har arbetsmarknaden förblivit oväntat stark.

Rekryteringslandskapet i siffror

  • 61 procent av företagen har aktivt försökt rekrytera under det senaste halvåret.
  • Bristen på kompetens förblir en central utmaning för företag, oavsett konjunkturläge.
  • Våren 2023 visade sig vara överraskande robust, och arbetslösheten har inte ökat i den omfattning som förväntades.

Företagens försiktighetsåtgärder och "labour hoarding"

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät uppger 29 procent av de 2500 företag som besvarade enkäten att de behåller mer personal än vad som är nödvändigt på kort sikt. Fenomenet, känt som "labour hoarding", sträcker sig över olika branscher, där företagen visar en strategisk försiktighet inför osäkerheten.

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar:

  • 29 procent av företagen har mer personal än nödvändigt på kort sikt.
  • Besöksnäringen lider mest, men trenden återspeglas i hela näringslivet.

Utmaningarna och framtidens anpassningar

Rekryteringsproblemen för svenska företag är djupt rotade och strukturella. Svårigheterna att hitta rätt kompetens består oavsett ekonomiska cykler. Framöver krävs anpassningar i utbildningssystemet och en fördjupad dialog mellan näringslivet och utbildningssektorn för att möta framtidens krav.

Sveriges arbetsmarknad har visat på motståndskraft, men utmaningarna kvarstår. En strategisk balans mellan konjunktur och struktur kommer vara avgörande för att säkerställa en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i framtiden.

Publicerad:
Senast uppdaterad: