Österåkers kommuns logotype

Så vill Österåkers ungdomar
utveckla näringslivet och skolan

Ungdomar håller en presentation i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset för publik.

De Unga kommunutvecklarna håller en presentation för tjänstemän i kommunen och berättar om sina perspektiv.

Ett sommarjobb utöver det vanliga. Sexton ungdomar i Österåker har fått möjligheten att i sommar arbeta som Unga kommunutvecklare. De har fått ge ett ungdomsperspektiv i viktiga frågor som rör näringsliv, skola, bostad, kommunikation och offentliga miljöer.

Sommarjobbet och konceptet Unga kommunutvecklare är ett sätt för att få ungas perspektiv i kommunens arbete och beslut. En ytterligare effekt är ett ömsesidigt lärande.

Kommunen får möjlighet att lyssna in perspektiv från nästa generation invånare samtidigt som ungdomarna får chans att lära sig mer om demokrati och hur en kommun fungerar.

Lokala jobb får unga att kunna stanna kvar

Kunskap om att starta och driva eget företag är något som ungdomarna gärna vill se på lektionerna redan i högstadiet.

Genom att lära sig mer om hur det är att starta och driva företag tidigare ökar sannolikheten att intresset stärks i gymnasiet menar de. Ungdomarna efterfrågar också tillgång till kurser och andra tips kring företagande på kommunens webbplats. De saknar också jobbannonser riktade specifikt mot ungdomar för exempelvis praktikplatser och tillfälliga jobb.

De drömmer om en jobbsida bara riktad mot ungdomar och vill väldigt gärna jobba eller praktisera på lokala företag här i Österåker parallellt med att de pluggar.

Anna Hallqvist är näringslivsdirektör i Österåkers kommun och har arbetat tillsammans med ungdomarna:

Jag är enormt imponerad och värdesätter verkligen de fantastiska idéer som framkommit. De kan hjälpa oss att skapa en kommun för hela livet!

– Under det närmaste året kommer vi att arbeta mycket med kompetensförsörjning till lokala näringslivet, utveckling av processer inom arbetsmarknad och utveckla stöd till kommunens näringsliv och de som vill starta företag. I det arbetet är ungdomars inspel och synpunkter ett viktigt underlag för vägval framåt, säger Anna Hallqvist.

Öronmärkta studentbostäder leder till ökad arbetskraft

Utöver jobb vid sidan av studierna menar ungdomarna att bostadssituationen är en utmaning. De bostäder som finns är dyra och istället tvingas många leta bostad i andra kommuner. Då finns risken att jobbletandet sen sker i den kommunen de valt att bosätta sig i, snarare än i Österåker, för närheten mellan jobb och bostad.

Som förslag vill de se specifika studentbostäder eller kollektivbostäder i kommunen som är öronmärkta enbart för studenter. Då skapas en positiv spiral som leder till att fler vill arbeta i Österåker och då också stanna kvar här över tid.

Lektioner som rustar eleverna för vuxenlivet

En grupp fick i uppdrag att fundera kring hur skolan kan utvecklas. Lektionerna upplevs för långa idag och att det blir mot slutet svårt att hålla koncentrationen uppe. Genom korta pauser oftare tror de att kunskapsinhämtningen hos eleverna skulle öka.

De efterfrågar också fler diskussionstillfällen i skolan då samtal bidrar till nya perspektiv och insikter.

Ungdomarna vill också skifta fokus på lektionerna så innehållet rustar dem för livet. I stället för att sy något på syslöjden som läraren har bestämt, vill de lära sig hur man lagar en tröja eller fållar upp ett par byxor. Lär ut hur det fungerar att köpa en bostadsrätt på samhällskunskapen, sådant som är viktigt i förberedelsen för det riktiga livet. Det kan bidra till att eleverna i högre utsträckning vill komma till sina lektioner.

Ovärderligt med ungas perspektiv

– Vi är så glada och imponerade över det arbete ungdomarna har gjort och rapport de lämnat till oss som underlag för vårt arbete framåt med vår hållbarhetsstrategi för livslångt lärande och utveckling. Det är ovärderligt att få ungas perspektiv på hur de anser att undervisning borde gå till för att de ska kunna lära sig och utvecklas maximalt. Allt från vikten av att en lektion är varierad med olika inslag och pauser till hur viktigt det är att läraren är bra på relationsskapande och ledarskap, säger Maria Filipsson, utvecklingschef i Österåkers kommun.

– Alla barn vill lyckas och lära sig och för att kunna möta alla måste vi vuxna lyssna när barn och elever tar ansvar och berättar vad de behöver för att kunna lära sig.

Ungdomarna menar att lektionerna skulle kunna varieras mer genom att exempelvis låta eleverna byta miljö och lämna klassrummet. Undervisningen behöver inte heller alltid vara att läsa en bok och svara på frågor utan kan i stället mixas med en film eller ett quiz uttrycker dem.

Vad händer med ungdomarnas arbete nu?

Efter sommaren kommer kommunledningen att ta del av de unga kommunutvecklarnas förslag. Därefter lyfts deras perspektiv in i kommunens arbete framåt. I vissa fall kommer de fortsatt att bli involverade i projekt då uppdragsgivarna behöver ett ungdomsperspektiv.

Österåkers kommun arbetar brett för att unga ska känna sig delaktiga och uppleva att det är möjligt att ha inflytande i kommunens utveckling.

Unga kommunutvecklare är ett verktyg som både unga och vuxna upplever ger önskad effekt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: