Österåkers kommuns logotype

Det här hände på Kommunfullmäktige den 17 juni

Beslutsklubba på blå bakgrund.

Måndagen den 17 juni sammanträdde Kommunfullmäktige. Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid sammanträdet.

Mer information

Så tar du del av sammanträdet

Du kan ta del av samtliga handlingar och följa Kommunfullmäktige både i direktsändning och i efterhand här på österåker.se:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024

Beslutsärenden i urval

Direktiv och förutsättningar för budget 2025 och plan för 2026–2027

Direktiv och anvisningar avseende förslag till verksamhetsplan för 2025–2027 och budget för 2025 har upprättats. Förutom direktiv och anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2025.

Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2024

Roslagsvatten AB har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Österåkers kommun. Tillsammans med avfallsplanen utgör detta kommunens renhållningsordning. Kommunfullmäktige antar dessa föreskrifter.

Avfallsförordningen (2020:614) har förändrats avseende matavfall/bioavfall samt utsortering och insamling av förpackningsavfall. Flera av de ändringar som föreslås är direkt härledda ur den nya förordningens krav. Några ändringar följer också av kravet på förbättrad arbetsmiljö.

Systemval för fastighetsnära insamling av förpackningar för fastlandet

Kommunfullmäktige godkänner att införa fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar med fyrfackskärl från småhus på fastlandet.

Tjänsteavtal för finansiering av förpackningsinsamling

Kommunerna har från den 1 januari 2024 tagit över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Kommunfullmäktige antar ett tjänsteavtal mellan Österåkers kommun och Roslagsvatten.

Avtalet reglerar finansiering och ansvarsfördelning för förpackningsinsamlingen under en utvecklingsfas fram till utgången av 2026, då den fastighetsnära insamlingen ska vara införd.

Trygghet och hälsa genom livet – program för social hållbarhet och folkhälsa 2030

Ett nytt styrdokument har tagits fram inom ramen för kommunens övergripande hållbarhetsarbete i form av ett program för social hållbarhet och folkhälsa – "Trygghet och hälsa genom livet”.

Programmet utgör en del av den övergripande styrningen mot de strategiska inriktningarna trygghet och hållbar framtid som återfinns i kommunens Vision 2040 samt de övergripande målen för mandatperioden.

Kommunfullmäktige antar programmet och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett motsvarande program för ekonomisk hållbarhet.

Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers kommun förvaltad stiftelse 2023

Österåkers kommun förvaltar stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, och ansvarar därmed för upprättande av årsbokslut gällande denna.

Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för fonden år 2023.

Ansökan om kommunal borgen från Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB ansöker om att utöka kommunal borgen för att utöka bolagets checkkredit. Kommunfullmäktige beviljar denna ansökan. En borgensavgift ska tas ut.

Ansökan om kommunal borgen från Österåkersvatten AB

Kommunfullmäktige beviljar Österåkersvatten AB kommunal borgen som kan erbjudas som säkerhet vid upplåning till investeringar som är beslutade i verksamhetsplanen för 2024. En borgensavgift ska tas ut.

Tilläggsavtal avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tilläggsavtal 2 till "Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till city" i enlighet med tjänsteutlåtande.

Motioner

Dessutom planerar fullmäktige att behandla tre motioner. Dessa handlar om att svensk flagga bör hissas på kommunhuset, om antalet elever i resursskolor i Österåker samt om att starta en naturskola i Österåker.

Dessutom behandlas ett antal valärenden, frågor, interpellationer med mera.

Samtliga handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024

Publicerad:
Senast uppdaterad: