Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 27 maj

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 27 maj.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

 • Arbetet med att fortsätta rusta upp Skånstaparken ska sättas igång med renovering av bollplanen och anslutande parkmark. Detta för att förbättra möjligheterna till lek och rekreation i Skånstaområdet.
 • Ett remissvar om samråd om Roslagsbanan till City, avseende lokalisering av delsträckan Universitetet-Odenplan godkändes.
 • Ett yttrande om överklagande av detaljplanen för Näsängen etapp 1 ska skickas till Mark- och miljööverdomstolen.
 • En remiss om trafikförändringar för SL- och Vaxholmstrafiken inför 2025 ska skickas till Region Stockholm. I svaret ställer sig Österåkers kommun kritisk till att direktbussarna till Stockholm ska börja gå till Danderyds sjukhus istället för till Tekniska högskolan.
 • Riktlinjer för hållbarhetsbidrag år 2024 godkändes. Bidraget är ett sätt för kommunen att främja en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Hållbarhetsbidraget ersätter tidigare miljö- och tillgänglighetsbidrag.
 • En fördjupad lägesbild med en detaljerad handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete ska tas fram.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om bland annat:

 • Anta nya avfallsföreskrifter. Föreskrifterna har tagits fram med anledning av förändringar av nationella och EU-förordningar om utsortering och insamling av förpackningsavfall.
 • Godkänna att införa fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar med fyrfackskärl från småhus på fastlandet. Detta med anledning av de förändrade avfallsförordningarna.
 • Upprätta ett tjänsteavtal mellan kommunen och Roslagsvatten om förpackningsinsamlingen som ska gälla fram tills utgången av år 2026, då fastighetsnära insamling ska vara införd.
 • Godkänna direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2025-2027 och budget 2025.
 • Anta Trygghet och hälsa genom livet – program för social hållbarhet och folkhälsa 2030.
Publicerad:
Senast uppdaterad: