Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 25 mars

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 25 mars.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • En förstudie ska göras för att pröva om fastigheten Östanå 1:12 är lämplig för bostadsändamål. Detta i enlighet med kommunens översiktsplan, det tematiska tillägget kust och skärgård, samt planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.
  • Ett remissvar från Österåkers kommun och Stockholm Nordost ska lämnas till Trafikverket. Remissvaret gäller möjliga långsiktiga investeringar för transportsystemets utveckling. I svaret lyfts bland annat följande prioriterade behov fram för regionen: utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda, förbättrad framkomlighet på Norrortsleden och E18, stärkt tvärförbindelse för kapacitetsstark kollektivtrafik och effektivare bytespunkter, samt ökade satsningar på regional cykling.
  • Kultursystrarna ska få ett bidrag om 5 940 kronor för uppsättningen av en julgala i Berga teater 2023.
  • Österåkers närradioförening ska få ett bidrag om 150 000 kronor för att finansiera verksamheten.
  • Ungdomsjouren Bellis ska få ett bidrag för att kunna finansiera verksamheten.
  • Företaget Global pictures ska få ett bidrag för en samproduktion av filmprojektet ”Från slott till koja och en och annan kyrka däremellan”.
  • Österåkers kommuns aktieinnehav i Visit Roslagen AB ska avyttras.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om bland annat:

  • Reviderade riktlinjer för skolskjuts som förtydligar vad som gäller självskjutsersättning till och från öar som saknar broförbindelser eller reguljär båttrafik, samt en taxa för självskjutsersättning.
  • En planeringsstrategi som omfattar en uppföljning av kommunens översiktsplan för år 2049, med fördjupning och tillägg, och som föreslår en strategi framåt när det gäller översiktsplanearbetet.
  • Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun år 2023.
Publicerad:
Senast uppdaterad: