Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 19 februari

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 19 februari.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för området Skogsbo 1:1, Skogsbo 1:2, Båtstorp 2:1, Båtstorp 2:44 och Sjökarby 1:2. Syftet är att pröva om det går att utöka befintlig förskoleverksamhet och utveckla blandad bostadsbebyggelse, samtidigt som befintliga natur- och rekreationsområden bevaras.
  • Överenskommelse har gjorts med centrala parter om möjlighet till dispens från rätten till dygnsvila inom personlig assistans. Detta då det kan vara till fördel för såväl brukare som medarbetare.
  • Fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper och förpackningar med fyrfackskärl kommer införas för småhus på fastlandet.
  • Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola har ansökt om ytterligare bidrag för att bygga ett kostall. Ansökan avslås då stiftelsen redan fått två miljoner kronor i bidrag för byggnationen.
  • En återrapport av medel för kvalitetshöjande åtgärder och insatser i kommun har gjorts. Medlen har bland annat använts för ökad digitalisering, renovering av bastun på Domarudden, anläggning av Hackstatrappan, bidrag till renovering av Folkets park på Södra Ljusterö och renovering av norra bryggan på Ingmarsö, samt insatser för ökad säkerhet och trygghet.
  • En ny utmärkelse, ”Årets Österåkersbo”, ska införas. Den ska kunna tilldelas en person som har gjort en värdefull insats för Österåkers kommun och dess invånare.
  • En ny lokalbehovsprognos har gjorts för att ge en samlad bild av hur antalet platser i förskola och grundskola bedöms se ut fram till 2033.
  • Solskiftesvägen 3 A-D ska byggas om av kommunens fastighetsbolag Armada för att öka brandskyddet för verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om bland annat:

  • Förslag till ny avfallstaxa i kommunen. Enligt kommunallagen gäller den så kallade självkostnadsprincipen för hantering av kommunalt avfall. Det innebär att kostnaderna och intäkterna ska gå upp inom skälig tidsperiod. Taxan föreslås höjas med anledning av bland annat lagändringar och ökade kostnader i samhället.
  • Godkänna nya pengnivåer för introduktionsprogrammen Individuellt alternativ samt Språkintroduktion. Pengnivåerna finansieras genom beslutad resursförstärkning i budget 2024.
Publicerad:
Senast uppdaterad: