Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 9 oktober

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 9 oktober.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • Ett uppdrag gällande förstudie för permanent bas vid Ullna för Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst ska avslutas. Detta efter som regionen och markägaren Wasatornet AB beslutat att avsluta etableringen vid Ullna.
  • Efter synpunkter från närboende ska ett nytt förslag till detaljplan för Tuna 6:151 tas fram. Exploatörens skisser har nu omarbetats kraftigt med bland annat lägre byggnation än tidigare och en variation i bland annat utformning och byggnadshöjd, som tar större hänsyn till befintlig bebyggelse.
  • Riktlinjer för flaggning har tagits fram som bland annat innebär att kommunen normalt ska flagga med kommunens flagga, vid allmänna flaggdagar med svenska flaggan och vid särskilda tillfällen även med andra nationsflaggor, FN-flaggan, EU-flaggan, Roslagens flagga, Sverigefinska flaggan, regnbågsflaggan, samt kommunens flagga.
  • Alla kommuner och regioner ska inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap identifiera, värdera och analysera sina risker och sårbarheter. En risk- och sårbarhetsanalys för Österåkers kommun för perioden 2023-2026 har därför gjorts.
  • Kommunen har tagit fram en strategi med tillhörande handlingsplan för suicidprevention i Österåkers kommun tillsammans med relevanta aktörer. Syftet med styrdokumenten är att stärka den psykiska hälsan och förebygga suicidförsök och minska suicid i Österåker.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om: bland annat:

  • Delårsrapport för Österåkers kommun. Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 230101-230831 är ett överskott om 217,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett överskott om 164 miljoner kronor som jämförelseresultat, vilket är 126 miljoner kronor mer än budget. Koncernens resultat för bokslutsperioden är ett överskott om 232,1 miljoner kronor.
  • Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 godkänna ett förslag till en ny gränsdragning för valdistrikten Tråsättra och Flaxenvik-Grindmossen.
  • Finansiera en rad åtgärder och insatser inom strategiskt viktiga områden för ökad kvalitet och måluppfyllelse. Detta tack vare ett gott helårsresultat 2023.
Publicerad:
Senast uppdaterad: