Beslut vid Kommunstyrelsen den 4 december

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 4 december.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

 • Södra Ljusterös Byggnadsförening får 300 000 kronor i bidrag för att renovera Folkets Park på södra Ljusterö.
 • Ingmarsö Vägförening får 2 000 000 kronor i bidrag för att kunna renovera norra bryggan.
 • Varje år kan icke-vinstdrivande föreningar och organisationer ansöka om tillgänglighets- respektive miljöbidrag. Följande får bidrag för år 2024:
  - Österåker sportfiskeklubb (ÖSFK) får 20 000 kronor för att skapa lek-och yngelplatser i Smedbyån
  - Skärgårdsstadshamnen får 51 000 kronor för att mäta gifter i båtskrov, så kallad TRX-mätning
  - Naturskyddsföreningen får 35 800 kronor för att hålla kurser i naturvårdsinventering och 7 600 kronor för att arrangera ute-event om ätliga vilda växter.
  - Friluftsfrämjandet får 25 000 kronor för anordna en friluftsdag för vardagsnära friluftsliv och hemester, samt 10 000 kronor för att anordna en skräpplockardag i och vid Åkers kanal.
  - Österåkers konstförening får 100 000 kronor för att tillgängliggöra gångar på Länsmansgården.
 • En begäran från Ungdomsjouren Bellis om att ingå en så kallad, IOP-överenskommelse (Idéburet Offentligt Partnerskap) inom området ungas sexuella utsatthet på internet beviljas inte. Detta eftersom den föreslagna inriktningen på överenskommelsen inte anses falla inom ett område där IOP ska användas i och med att ordinarie verksamheter inom kommunen redan arbetar med frågan, framför allt skolorna och ungdomsmottagningen. Ungdomsjouren Bellis beviljas årligen ett föreningsbidrag, för år 20023 var det 111 000 kronor.
 • Ett förslag till ny avfallsföreskrift som Roslagsvatten har tagit fram ska ställas ut under fyra veckors tid. Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen. En stor anledning till att avfallsföreskrifterna behöver uppdateras är förändringarna där kommunen övertar ansvaret för förpackningsinsamlingen vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om bland annat:

 • Rapporten Långsiktig ekonomisk planering (LEP) 2024-2033 för Österåkers kommun. Rapporten beskriver förväntad utveckling i kommunen på lång sikt. Här samlas ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av exempelvis demografiska förändringar, vilket ger kommunen underlag till framtida prioriteringar. Den långsiktiga ekonomiska planeringen visar att kommunen är och kommer fortsätta vara i en period av tillväxt. De första fem åren i prognosperioden innefattar en lågkonjunktur som påverkar tillväxttakten långsammare. I slutet av prognosperioden beräknas befolkningen ha växt med över 30 procent till drygt 65 000 invånare 2033. Bostadsbyggandet är den viktigaste påverkan på befolkningsökningen.
 • Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att avyttra Österåkers kommuns aktieinnehav i Visit Roslagen. Detta under förutsättning att alla kommunfullmäktige i Österåkers, Norrtäljes och Östhammars kommun beslutar om att ändra nuvarande aktieägaravtal som de tre kommunerna har med varandra.
 • Godkänna Armadas Kommunfastigheter AB försäljning av Åkers-Åsättra 1:98. Kommunen har tidigare hyrt fastigheten för förskoleverksamhet. Verksamheten upphörde sommaren 2019 och hyresavtalet sades upp sommaren 2020. För närvarande finns det ett mindre behov av förskoleplatser i området. Kön till förskolan har varit öppen, men det står maximalt 6 barn i kö. Kommande prognoser visar att det största barnantalet kommer i områdena där nybyggnation kommer att tillkomma så som Ljusterö och Roslags-Kulla. För att bedriva verksamhet i enlighet med läroplanen, vara en långsiktig verksamhet samt kunna rekrytera och bibehålla pedagoger anses större enheter behövas.
 • Anse en motion som besvarad, nr 20/2022 av Ingela Westerlund och Gunilla Niss (S), angående efterlysning av upprustningsplan för grundskolegårdar. Detta med hänvisning till ett budgetuppdrag i 2023-års budget att utarbeta en ny upprustningsplan för kommunala samhällsfastigheter, samt pågående arbete att ta fram riktlinjer för kommunens skol- och förskolegårdar.
Publicerad:
Senast uppdaterad: