Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 11 december

illustration beslut, klubba

Här är några av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 11 december klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunfullmäktige behandlade följande:

Godkännande av Långsiktig ekonomisk planering 2024-2033

Rapporten Långsiktig ekonomisk planering (LEP) 2024-2033 för Österåkers kommun beskriver förväntad utveckling i kommunen på lång sikt. Här samlas ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av exempelvis demografiska förändringar, vilket ger kommunen underlag till framtida prioriteringar. Den långsiktiga ekonomiska planeringen visar att kommunen är och kommer fortsätta vara i en period av tillväxt. De första fem åren i prognosperioden innefattar en lågkonjunktur som påverkar tillväxttakten långsammare. I slutet av prognosperioden beräknas befolkningen ha växt med över 30 procent till drygt 65 000 invånare 2033. Bostadsbyggandet är den viktigaste påverkan på befolkningsökningen.

Antagande av detaljplan för Skånsta 2:171 (Länsmansgården)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till detaljplan för Skånsta 2:171. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra den nuvarande användningen genom att ändra ändamålet detaljplan från bostäder till besöksanläggning för kultur- och fritidsändamål. Syftet är även att bevara Länsmansgården som kulturell målpunkt samt att värna den kulturhistoriskt viktiga miljön på platsen. Detaljplanen syftar även till att tillåta viss utveckling planområdets norra del för att möjliggöra rekreation, mötesplatser och utveckling av verksamhet

Godkännande av föreslagna maxtaxor för avfall under kommunalt ansvar samt avfall under kommunalt insamlingsansvar

Då det är kommunalt ansvar att samla in dessa avfallsslag måste Kommunfullmäktige först besluta om vilken högsta avgiften en aktör får ta ut
från kunden för att hämta ett visst avfall. Det står aktörerna fritt att ta lägre
betalt för tjänsten men de får inte ta mer betalt än beslutad taxa, en så kallad maxtaxa.

 

Strategi för krisberedskap Österåkers kommun 2023-2026

Österåkers kommun har en skyldighet enligt MSB-SKR att ta fram ett styrdokument med strategi för kommunens arbete med krisberedskap. Strategin ska innehålla övergripande mål, inriktning och styrning av arbetet med Österåkers krisberedskap.

Publicerad:
Senast uppdaterad: