Resultat för SCB:s medborgarundersökning 2021

Glad kvinna vid Åkersberga kanal

Vad är Österåkersborna nöjda med och vad kan förbättras? För Österåkers kommun är det viktigt att veta vad våra invånare tänker och tycker kring frågor som rör vardagen, kommunens verksamheter, trivseln och trygghet. I likhet med 160 andra kommuner anlitades därför statistikmyndigheten SCB för att genomföra en medborgarundersökning och strax före jul presenterades resultatet.

Under hösten 2021 fick 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare från 18 år möjlighet att svara på SCB:s frågor. Det är första gången på sex år som Österåkers kommun deltar i medborgarundersökningen, som mäter invånarnas attityder på olika områden, och planen är att fortsätta göra undersökningen kontinuerligt för att kunna följa utvecklingen.

En bra plats att leva och bo på

Hela 97 procent tycker att Österåker är en bra plats att leva och bo på, det är ett mycket gott betyg och högre än snittet i Stockholms län som ligger på 91 procent.

– Det är glädjande att så många trivs bra här i Österåker. Vi arbetar tillsammans inom alla olika verksamheter för att göra kommunen till en bra plats, genom hela livet. Att 97 procent är nöjda är ett mycket gott betyg på allas fina arbete, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Områden som fått bra betyg i attitydundersökningen är underhåll av den offentliga miljön samt möjligheten att utöva idrott, motion och friluftsliv.

En trygg kommun

Även trygghet får ett gott betyg i attitydundersökningen och Österåkersborna känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är ljust ute. Det bekräftar den trygghetsmätning som Polisen gjorde under 2021.
Läs nyheten om Polisens trygghetsmätning

– Att alla ska kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde är viktigt och vi har jobbat hårt för att öka tryggheten här i Österåker. Vi ska fortsätta vårt långsiktiga arbete för att behålla tryggheten där den är god och öka den för de som inte känner sig lika trygga, säger Michaela Fletcher.

Lägre nöjdhet med skola och omsorg

Ett lägre betyg får områdena skola och omsorg i SCB:s attitydundersökning, där Österåker generellt ligger något lägre än riket som helhet. Det är en bild som går emot kommunens egna brukarundersökningar, som visar på nöjdhet hos såväl barn och elever som kunder i äldreomsorgen.

– Vi blev förvånande över att attityden till skola och omsorg i kommunen inte är bättre. Vi vet att det finns en stor nöjdhet hos såväl barn i förskola och skola och deras vårdnadshavare som brukare av hemtjänst och äldreomsorg. Vi genomför regelbundet många brukarundersökningar och har mycket bra koll på hur kvaliteten upplevs av de som är i verksamheten, där ser vi att de flesta är mycket nöjda. Vi behöver bli bättre att förmedla och återkoppla detta till invånarna, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör på Österåkers kommun.

Lågt betyg för kommunens avfalls- och miljöarbete

Ett annat område där Österåkers kommun får ett sämre betyg är på avfalls- och miljöområdet. Enligt attitydundersökningen finns det förbättringsmöjligheter för bland annat återvinningsstationer, möjligheter att återvinna utan bil och kommunens information om hur kommuninvånarna kan minska sin miljö- och klimatpåverkan.

– Ett mål för kommunen är att invånarna ska ges goda möjligheter att leva hållbart och då är avfallshantering och speciellt återvinning en viktig service. Det är en utmaning att hitta lämpliga platser för återvinning men kommunen har stora möjligheter att skapa lämpliga platser för återvinning när vi utvecklar nya och befintliga bostadsområden. Att nå ut till invånarna är jätteviktigt och det behöver vi bli bättre på, säger Jenny Karlsson, hållbarhetsstrateg på Österåkers kommun.

Resultaten bidrar till att utveckla möjligheternas skärgårdskommun

Det är första gången på sex år som Österåkers kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning. Svarsfrekvensen blev 40 procent, vilket är några procentenheter högre än i riket som helhet. Anledningen till att Österåker deltar är att få ännu mer underlag till verksamhetsutveckling och målarbete. Undersökningen ger information om invånarnas attityder på områden som annars är svåra att mäta och kan komplettera andra undersökningar.

– Resultaten från SCB:s medborgarundersökning på områden som skötsel av offentliga miljöer samt utbud av motionsspår och friluftsområden ger oss en tydlig bild av vad invånarna tycker. Det är information som vi inte får på andra sätt och som vi saknat tidigare. Resultaten från undersökningen blir ett bra verktyg i utvecklings- och målarbetet för de berörda verksamheterna, säger Ann Hallner, kvalitetsstrateg på Österåkers kommun.

Inom andra områden är resultaten från medborgarundersökningen mindre användbara. Till exempel är delar av resultatet för förskola och skola samt vård och omsorg svåra att använda eftersom det är få med egen erfarenhet som svarar. Där ger brukarundersökningar bättre underlag för verksamhetsutvecklingen.

– När det gäller kärnverksamheter som skola och omsorg har vi redan bra underlag i form av egna brukarundersökningar och nationella undersökningar. I våra egna undersökningar frågar vi brukarna, alltså barn i förskola och skola samt kunder i hemtjänst och äldreomsorgen, ofta och regelbundet om bland annat kvalitet och trygghet. Vi kan se att attityderna i SCB:s undersökning skiljer sig från bilden vi får direkt från brukarna, vad det beror på ska vi analysera, säger Ann Hallner.

Publicerad:
Senast uppdaterad: