Ny budget lägger grunden för 2023

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. Det lägger grunden för kommunens budget för 2023 där ett antal resursförstärkningar kommer att göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.

Budgeten för 2023 med plan för 2024 och 2025 behandlades av kommunfullmäktige den 21 november. Verksamheterna tillförs 147 miljoner
kronor mer än jämfört med föregående år, varav drygt 80 miljoner kronor går till skolan. Skolpengen höjs 5,4 procent för förskoleklass och grundskola och 3,5 procent för förskolan.

Kommunalskatten, som idag är lägst i landet, lämnas oförändrad på 16,90 kronor per hundralapp.

– Ett viktigt mål för Österåkers kommun är att fortsatt ha en robust och effektiv
ekonomi. Tack vare vår långsiktiga ekonomiska politik kan vi trots rådande ekonomiska läge i omvärlden göra flera ekonomiska uppräkningar
och förstärkningar, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten ges ett antal uppdrag. Bland annat ska ett förslag tas fram till hur kommunen kan tillskapa fler platser i anpassad grundskola, tidigare särskola. En utredning ska göras och ett förslag ska tas fram för framtida utveckling
av Domarudden. Möjligheterna till ett allmänt utomhusbad i Täljö/Svinninge ska utredas.

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden föreslås arbetet med den civila beredskapen intensifieras.

Österåker 2.0

För att få en effektivare förvaltning och ännu bättre kunna tillvarata invånarnas intressen genomförs en organisatorisk förändring. Förändringen kallas Österåker 2.0 och innebär att nuvarande beställar- och utförarorganisation görs om till en linjeorganisation. Det tidigare produktionsutskottet
ingår bland annat i en ny utbildningsnämnd.

Nya mål för mandatperioden

Inför den nya mandatperioden har fyra övergripande mål för Österåkers kommun tagits fram. De kommer att ersätta de sju befintliga inriktningsmålen
från och med 2024. Målen är:

Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Verksamheterna strävar efter att ständigt utvecklas för att möta invånarnas, brukarnas och besökarnas förväntningar och behov

Österåker har en robust och effektiv ekonomi

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Fokus för organisationen att använda de gemensamma resurserna på ett klokt och effektivt sätt som säkrar både kvaliteten i den befintliga verksamheten och driver den utveckling som behövs för att kunna säkra den framtida kvaliteten.

Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

Arbetet präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga, främjande insatser som skapar en trygghet genom hela livet.

Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Österåker är en kommun som växer och tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Under målet ryms ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och program för dessa tre områden lägger grunden för arbetet

Läs mer

Samtliga budgetförslag som lades fram vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: