Österåkers kommuns logotype

Kommunfullmäktige beslutade om årsredovisning för Österåkers kommun

Brygga på Husarö med bränslepump, en sjömack, och röda hus i bakgrunden.

Husarö i skärgårdskommunen Österåker.

Den 25 april fastställde Kommunfullmäktige årsredovisningen för Österåkers kommun 2021. Kommunens ekonomi står fortsatt mycket stark.

Österåkers kommuns resultat för 2021 uppgick till 266,6 miljoner kronor. Balanskravsresultatet, vilket är ett resultatmått som redovisas i enlighet med kommunallagen, uppgår till 207,5 miljoner kronor. Det är ett resultat med en god marginal över budget och stärker kommunens ekonomi ytterligare.

I årsredovisningen redovisas även de helägda kommunala bolagen Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag och ägda delar av Roslagsvatten AB inklusive dotterbolag. Medräknat dessa bolag uppgår resultatet för kommunkoncernen till 365,8 miljoner kronor.

God kvalitet och ökad måluppfyllelse

Österåkers kommun har ett långsiktig mål- och resultatstyrningsarbete och arbetar systematiskt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen. Årsredovisningen för år 2021 visar att kvaliteten i kommunens verksamhet har ökat jämfört med år 2020. Av kommunens sju inriktningsmål har fem uppfyllts helt och två delvis.

Årsredovisningen behandlades av Kommunstyrelsen den 23 mars och vid ett extra sammanträde den 6 april samt av Kommunfullmäktige den 25 april 2022.

Mer information

Läs mer om årsredovisningen i den här nyheten.

Fakta

Lagkrav om ekonomisk balans

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kravet på ekonomisk balans innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot det så kallade balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren.

Vid beräkningen av balanskravet rensas årets resultat från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, till exempel realisationsvinster vid försäljning av tillgångar eller värdepapper.

Vision och inriktningsmål

Österåkers kommuns vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen tydliggörs bland annat genom kommunens inriktningsmål, som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Vision:

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.

Inriktningsmål:

  • Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
  • Österåker ska ha en ekonomi i balans.
  • Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
  • Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Österåker ska ha en trygg miljö.
  • Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
  • Stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar.
Publicerad:
Senast uppdaterad: