Österåkers kommuns logotype

Kampen mot droger ger resultat

Storängstorget i Åkersberga centrum

Storängstorget i Åkersberga centrum.

Österåkers kommun har i samarbete med Polisen och flera andra aktörer arbetat hårt för att stoppa den öppna drogförsäljningen i Åkersberga. Arbetet har givit resultat – nu är inte centrum längre klassat som utsatt område med en öppen drogscen.

– Det här är en viktig seger. Det visar att när flera samhällsaktörer går samman så kan vi uppnå resultat och trycka undan kriminaliteten och skapa trygghet för medborgarna. Vi ger oss aldrig i kampen mot narkotikan och för att få ett tryggare Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Österåker fattade år 2018 beslut om att starta projektet ”Stoppa droghandeln” för att kraftfullt arbeta mot den öppna drogförsäljningen i centrala Åkersberga.

Arbetet i kampen mot droger har varit framgångsrikt. Österåkers kommun har tillsammans med Polisen och flera andra aktörer arbetat mycket aktivt för att skapa en tryggare miljö i de centrala delarna av Åkersberga och stoppa den öppna drogförsäljningen. De insatser som har genomförts har givit resultat. Nu tas Polisens klassificering av Åkersberga centrum som utsatt område med en öppen drogscen från 2018 bort.

Framgångsrika insatser

Arbetet inleddes med en gemensam kartläggning och lägesbild för alla aktörer som skapade en samsyn kring prioritering av åtgärder. Därtill har medborgardialoger hållits och trygghetsvandringar gjorts.

Exempel på insatser som genomförts är förstärkt samverkan både inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer som Polis och näringsliv, ökad polisiär närvaro, ökad närvaro av väktare, ordningsvakter, fritidsfältare och nattvandrare, utveckling av miljön vid Storängstorget och inomhusmiljön i Åkersberga centrum, utveckling av kommunens avhopparverksamhet, samt ett intensivt arbete på fritidsgårdarna för att skapa trygghet både inom gårdarna och i anslutning till dem. Det är en kombination av individinriktade och brottsförebyggande åtgärder som använts för att stoppa den öppna droghandeln.

– Jag är väldigt nöjd med att vårt arbete har gett resultat och vi fortsätter nu vårt arbete för ett tryggt Österåker dygnets alla timmar. Bland annat har vi sökt tillstånd för kamerabevakning av Storängstorget som en åtgärd för att förebygga brott och stödja polisens utredning av brott, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef i Österåkers kommun.

Positiv trend i mätningar

Österåkers kommun har sedan ett antal år haft en positiv trend med minskad brottslighet och färre allvarliga störningar. Polisens trygghetsmätning för 2021 visar att Österåker har uppnått den lägsta nivån av narkotikarelaterade brott på fem år. Dessutom visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2021 att Österåker har bästa resultatet i Stockholms län gällande trygghet när det är ljust ute.

Österåkers kommun och Polisen kommer att fortsätta sitt nära samarbete och Polisen kommer fortsatt hålla en hög synlighet i centrum så att den goda lägesbilden ska fortgå. Polisen kommer även fortsätta arbeta mot narkotikaförsäljning i övriga delar av kommunen.

– Vi är glada över den förändring som skett över tid och fortsätter arbeta med hög närvaro i området, säger Madeleine Holmström, kommunpolis i Österåker.

Publicerad:
Senast uppdaterad: