Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 7 februari

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 7 februari.

Vid Kommunstyrelsen den 7 februari 2022 fattades bland annat följande beslut:

 • En förskoletomt på fastigheten Svinninge 1:345 säljs till företaget Fondamenter skolfastigheter AB för att möjliggöra byggande av en förskola i området.
 • Tidigare planuppdrag för Östra Kanalstaden etapp 2 avslutas och en ny förstudie inleds för att pröva hur marken skulle kunna användas i framtiden.
 • En förstudie ska göras för att undersöka och föreslå hur marken kan utvecklas i framtiden på fastigheten Säby 2:225-26 med omkringliggande mark. Här ligger idag en bussdepå som kommer att omlokaliseras. I samband med förstudien ska också en utredning göras för att klargöra förutsättningarna för Röllingbyreservatet, samt nyttor och fördelar respektive kostnader och nackdelar med en eventuell Röllingbyled.
 • Sportfiskeföreningen får ett miljöbidrag om 60 000 kronor för biotopvård i Smedbyån.
 • Österåkers kommun köper fastigheten Berga 15:3, den så kallade Preem-tomten, vid parkeringshuset till vänster om centrumbyggnaderna.
 • I samband med köpet av den så kallade Preem-tomten genom en markanvisning utse Granitor AB till ankarbyggherre för den första detaljplaneetappen inom centrumområdet. Det skulle innebära att Granitor AB blir en partner till kommunen i utvecklingen av Åkersberga.
 • Ungdomsjouren Bellis får ett bidrag om 103 000 kronor för att kunna fortsätta med sitt arbete.
 • Ljusterö IS får ett bidrag om 145 000 kronor för att ersätta kostnaderna för ett staket runt Laggarsvik IP för att förhindra skadegörelse av vildsvin.
 • Ett yttrande ska överlämnas till förvaltningsrätten där Österåkers kommun bestrider överklagande av försäljningen av fastigheten Berga 6:35, tidigare Hackstaskolans fastighet, till Nystad Stadsutveckling AB.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

 • Bifalla en motion om att utveckla en tom tomt vid Tunavägen 23 till en park med bänkar, planteringar och träd.
 • Anta ett nytt miljöprogram för Österåkers kommun.
 • Anta en strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun.

Två av ärendena justerades direkt efter mötet. Övriga ärenden justeras den 14 februari.

Läs kallelsen och handlingarna från mötet


Publicerad:
Senast uppdaterad: