Beslut vid Kommunstyrelsen den 30 november

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 30 november.

Vid Kommunstyrelsen fattades bland annat följande beslut:

  • Ett yttrande godkändes till mark- och miljödomstolen gällande överklagandet av antagen detaljplan för Näsängen etapp 1.
  • Bevilja en ansökan från Skånsta ryttare om 220 000 kronor för renovering av toaletter. Finansieringen sker genom kvarvarande del om 160 000 kronor av tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för 2022, samt ett utökat tillgänglighetsbidrag om 60 000 kronor för 2022.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

  • Godkänna planprogram för Hacksta-Berga. Visionen för planprogrammet är att Hacksta-Berga ska vara en långsiktigt hållbar, attraktiv och integrerad del av Åkersberga stad som stimulerar till lärande och kreativitet samt upplevs trygg och säker.
  • Anta detaljplan för Hagby äng och kulle etapp 1 som ska möjliggöra för hållbar stadsutveckling med blandad bebyggelse, verksamheter, rekreation och service i stationsnära läge. Området är första etappen av utvecklingsområdet kring Åkers Runö station samt början på en omdaning av Svinningevägen till en mer stadsmässig gata.
  • Att kommunen ingår medfinansieringsavtal avseende förlängning av befintligt högersvängskörfält på Väg 276 från Söralidsvägen till cirka 100 meter söderut mot busshållplats Söraskolan.
  • Att förlänga samverkansöverenskommelsen år 2023-2026 för Miljösamverkan Stockholms län (MSL). MSL är en samverkan mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm som genom erfarenhetsutbyte och utbildning samt genom möjlighet att samutnyttja kompetens och resurser, ska bidra till att utveckla och effektivisera kommunernas livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn.
  • Anta reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun som innebär att vistelsetiden för barn till föräldralediga vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg för barn 1-5 år ökas till 30 timmar per vecka exklusive skollov.
Publicerad:
Senast uppdaterad: