Beslut vid Kommunstyrelsen den 27 april

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 27 april.

Vid Kommunstyrelsen den 27 april 2022 fattades bland annat följande beslut:

  • Österåkers kommun ska göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för en permanent bas för Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst på en fastighet i Rydbo. Region Stockholm anser att lokaliseringen är central i länet och ger förutsättningar för en effektiv och jämlik vård i hela regionen, med närhet till de stora akutsjukhusen som har helikopterflygplatser. Markägaren Wasatornet AB har nu ansökt om planbesked efter en överenskommelse med regionen.
  • Förslag till budget och verksamhetsplan 2022 med plan 2023-2024 för Kommunstyrelsens produktionsutskott godkändes. Kommunstyrelsens produktionsutskott ansvarar för den kommunala driften av verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar, sportanläggningar, äldreomsorg, insatser inom funktionshinderområdet samt måltidsproduktion till egna verksamheter.
  • Österåkers kommun ska svara på ett utkast till lagrådsremiss som föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Kommunen ställer sig positiv till en jämnare fördelning bland landets kommuner, men önskar bland annat en bättre dialog för att få till stånd en ökad grad av frivillighet utifrån lokala förutsättningar och att de ekonomiska förutsättningarna tydligt klargörs.
Publicerad:
Senast uppdaterad: