Beslut vid Kommunstyrelsen den 23 mars

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 23 mars.

Vid Kommunstyrelsen den 23 mars 2022 fattades bland annat följande beslut:

 • Österåkers kommundirektör får befogenhet att fatta beslut upp till maximalt 500 000 kronor för att säkerställa snabba insatser för mottagande av krigsflyktingar från Ukraina.
 • Det kommunala fastighetsbolaget Armada kan förmedla hälften av sina bostäder till krigsflyktingar från Ukraina som anvisas till Österåkers kommun av Migrationsverket fram till 2022-12-31.
 • Ett markanvisningsavtal har godkänts som möjliggör för Nystad Stadsutveckling AB att utreda förutsättningarna för att bygga en förskola i Björkhaga enligt gällande detaljplan.
 • Österåkers kommuns andel av statsbidraget Skolmiljarden är knappt 7,5 miljoner kronor. Statsbidraget ska fördelas till Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommer att komma alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun till del. Syftet med statsbidraget är att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
 • Metoden Huskurage ska spridas av kommunen för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Metoden innebär att vid oro för våld och av omtanke uppmana grannar att:
  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ringa polisen. Polisen ska alltid kontaktas i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
 • Österåkers närradioförening beviljas bidrag om dels 105 000 kronor för fasta kostnader, dels 45 000 kronor för kostnader kopplade till det kommande valet.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

 • Godkänna Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2021. Årsredovisningen visar på ett mycket gott ekonomiskt resultat, samtidigt som kvaliteten i verksamheten har förbättrats.
Publicerad:
Senast uppdaterad: