Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 23 maj

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 23 maj.

Vid Kommunstyrelsen den 23 maj 2022 fattades bland annat följande beslut:

 • En skötselplan för Täljövikens stränder och vatten kommer att börja gälla om den nya detaljplanen för Näsängen etapp 1 vinner laga kraft. Planen inkluderar området vid stadsdelen Täljöviken och ska ta tillvara och utveckla naturvärden och friluftslivskvaliteter vid Täljöviken. Detta för att utveckla områdets attraktivitet, men också för att kompensera bebyggelsens påverkan på ekologi och friluftsvärden.
 • Nya riktlinjer gäller nu för kommunens tillgänglighets- och miljöbidrag år 2022. Bidragen omfattar totalt 250 000 kronor.
 • Åkersberga Innebandyförenings damlag blev den 6 april klara för spel i den högsta serien i Sverige. Kommunen kommer att sponsra damlaget med 100 000 kronor.
 • Ett remissvar till Trafikförvaltningen godkändes om förslag till förändringar i SL:s och Waxholmsbolagets trafik. Förslaget innehåller för Österåkers del främst förändringar med utökad trafik på Roslagsbanan på söndagar och avkortning av direktbussarna 624C och 628C till Tekniska högskolan i stället för Humlegården, samt att dessa linjer ska gå via Danderyds sjukhus. I båttrafiken föreslås linjen mellan Åsättra och Husarö få vissa justeringar, vilket skulle ge utökad trafik sommartid, men kräva byte för resa vidare mot Möja. Kommunen lyfter i sitt remissvar fram behovet av att planeringen blir mer långsiktig och att en ökad dialog mellan kommun, trafikförvaltningen och entreprenörerna behövs. Kommunen lyfter också fram att den neddragning av trafiken på Roslagsbanan mellan Åkersberga och Österskär, som skedde med kort varsel i december 2021, ska återställas.
 • Riktlinjer har tagits fram för att förebygga och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda i Österåkers kommun.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

 • Anta ett tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och skärgård. Det tematiska tillägget är ett övergripande strategiskt dokument som tillsammans med översiktsplanen ska beskriva kommunens viljeriktning i fråga om mark- och vattenanvändning. Tillägget ska också beskriva bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen i övrigt. I utvecklingsstrategin för det tematiska tillägget har åtta planeringsstrategier formulerat: attraktiva knutpunkter, flexibelt och innovativt näringsliv, hållbara och funktionella transportsystem, tillgänglig kust och skärgård, utvecklade destinationer, hållbara livsmiljöer, hållbar teknisk infrastruktur, samt samverkan.
 • Anta en ny detaljplan för Näsängen etapp 1. Syftet med planen är att ge möjligheter till en hållbar stadsutveckling med bostäder, lokala verksamheter och service. Förslaget innehåller cirka 1 700 bostäder och lokaler som en funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär, med hus kring allmänna gator och torg. Här ingår även en skola, tre förskolor, en idrottsplats och tre vårdboenden. För att nå en hög grad av hållbarhet krävs det en relativt hög täthet som kan ge underlag för lokal service och god kollektivtrafik. Det finns goda förutsättningar för gång och cykeltrafik samt mötesplatser med upplevelse av vattenkontakt. Befintliga höga naturvärden och ekologiska samband ska bibehållas och utvecklas.
 • Godkänna ett exploateringsavtal för Näsängen, etapp 1, mellan kommunen och Näsängen Mark AB för att genomföra den nya detaljplanen för området.
 • Besluta om lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnar i Österåkers kommun. Föreskrifterna har tagits fram för att säkerställa ordningen vid de hamnar som ägs eller drivs av kommunen.
 • Godkänna direktiv och anvisningar för budget år 2023 och verksamhetsplan år 2023-2025, och fastställa preliminära ramar avseende drift och investeringar.
 • Att anta en motion som föreslår att sjöbodar tillskapas och hyrs ut till näringsidkare vid kanalen genom att bland annat undersöka möjligheterna att köpa in sjöbodar, lämpliga placeringar, samt organisation för uthyrning.
Publicerad:
Senast uppdaterad: