Beslut vid Kommunstyrelsen den 22 augusti

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 22 augusti.

Vid Kommunstyrelsen den augusti 2022 fattades bland annat följande beslut:

  • En process ska inledas för att skapa ett kommunalt naturreservat för Täljövikens stränder och vatten, inklusive de områden som berörs av detaljplanerna för Näsängen och Täljöviken.
  • En samverkansöverenskommelse mellan polisen och Österåkers kommun godkändes för att minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen.
  • Ett yttrande ska överlämnas till Förvaltningsrätten i Stockholm som innebär att Österåkers kommun bestrider ett överklagande i ärendet om att godkänna ett exploateringsavtal för detaljplan för Näsängen, etapp 1
  • Detaljplanen för Tuna gård ska kraftigt omarbetas och ett alternativ med en lägre byggnation om maximalt tre våningar ska tas fram.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

  • Godkänna ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun. Ramverket utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och kommer att vara en grund för kommunens framtida hållbarhetsarbete.
  • Anta ett reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.
  • Anta en uppdaterad strategi med tillhörande handlingsplan för Österåkers kommuns förebyggande arbete mot narkotika och dopning, medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och tobaks- och nikotinprodukter.
  • Besvara en motion från Anders Borelid (SD) om utomhusbad i Österåker med att en utredning om lämplig plats kan göras.
Publicerad:
Senast uppdaterad: