Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunfullmäktige 20 juni

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. Du kan se sändningen från sammanträdet även i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden:

Tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och skärgård

Österåkers kommun växer i snabb takt och har som vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. Det tematiska tillägget till den översiktsplan för Österåker som antogs 2018 syftar till att fördjupa kommunens översiktsplan i de frågor som berör fastlandets kust och skärgård. Ett första förslag till tematiskt tillägg var ute på samråd i början av 2021. Förslaget reviderades därefter och var ute på granskning i början av 2022.

Extra resursförstärkning av läromedel och digitala verktyg

God tillgång till kvalitativa och professionellt producerade läromedel både i tryckt och i digital form ger pedagoger bättre förutsättningar att bedriva en kvalitativ och likvärdig undervisning. För att ge grundskolorna ännu bättre möjligheter att lyckas med sitt uppdrag görs en resursförstärkning under 2022 på digitala och tryckta läromedel, samt på den digitala miljön på skolorna. Förstärkningen omfattar totalt 12 miljoner kronor och syftar till att öka kvaliteten och likvärdigheten i skolan.

Antagande av detaljplan för Näsängen etapp 1

I Näsängen, cirka 2 kilometer sydväst om centrala Åkersberga på Täljöhalvön, planeras en ny hållbar stadsdel med tillhörande service och verksamheter. Ett nytt förslag till detaljplan har nu upprättats och som möjliggör bebyggelse av den första etappen av utbyggnadsområdet för Näsängen. En skötselplan tas fram för de strandnära miljöerna med fokus på rekreation och naturvärden utmed Täljöviken.

Exploateringsavtal för detaljplan för Näsängen etapp 1

Ett exploateringsavtal har tagits fram mellan en exploatör och Österåkers kommun för att reglera genomförandet av detaljplanen. Avtalet reglerar bland annat ansvar för utbyggnad samt kostnader för anläggningar inom allmän platsmark, kvartersmark, anslutning till allmänna VA-anläggningar, marköverlåtelser samt bidrag för delfinansiering av skötselplan för Täljövikens strandängar.

Dessutom behandlades följande beslutsärenden:

  • Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2023–2025 och budget 2023
  • Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers kommun förvaltad stiftelse 2021

Motioner

Dessutom behandlades ett par motioner, det vill säga förslag till beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kommunfullmäktige.

  • Svar på motion från Kristina Embäck (S) om att inrätta en fritidsbank i Österåkers kommun
  • Svar på motion från Anders Borelid (SD) Motion om kommunal upphandling

Du hittar samtliga motioner via länken nedan. En motion drogs ur dagordningen, om namn på särskilt boende på Ljusterö.

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: