Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunfullmäktige 19 september

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september. Du kan se sändningen från sammanträdet i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden:

Ansökan om kommunal borgen från Österåkersvatten AB

Österåkersvatten AB beviljas kommunal borgen om totalt 8 mnkr att
erbjuda som säkerhet vid upplåning till investeringar för så kallade
miniåtervinningscentraler på på Ingmarsö, Brännbacken och Margretelund Hamnen samt att borgensavgift motsvarande 0,25 procent tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 8:5, 2021-11-22.

Revidering av program för uppföljning och insyn

Antagande av reviderat program för uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata utförare daterat 2022-06-01.
Genom beslut om antagande av styrdokumentet upphör det tidigare antagna programmet för uppföljning och insyn (KS 2015/0193) 2015-06-15, KF § 4:19.

Varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för att stärka styrningen, uppföljningen och kontrollen. En revidering av kommunens program för uppföljning och insyn har skett genom omvärldsbevakning och genom samverkan med flera förvaltningar i kommunorganisationen.
Revideringen har lett till en delvis annan disposition av programmet för att underlätta för nämnderna i deras beställarroll och i uppföljningen. I programmet framgår vilka verksamheter som omfattas av programmet, vad som ska säkras i avtalen, hur uppföljningen ska ske och hur
allmänheten ska få insyn och informeras.

Reviderad strategi och handlingsplan Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS)

Antagande en uppdaterad strategi med tillhörande handlingsplan för Österåkers kommuns förebyggande ANDTS-arbete med visionen om ett Österåker fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och tobaks- och nikotinprodukter.

I budget 2022 gavs i uppdrag att uppdatera ANDTS-strategin för att tydliggöra kommunens nollvision mot droger. Uppdraget ska återrapporteras senast 31 augusti 2022.
Regeringen har föreslagit en ny samlad strategi och handlingsplan för arbetet mot ANDTS. I samband med detta revideras och uppdateras även Österåkers kommun styrdokument för att följa den nationella strategin, men med lokala anpassningar. Den nationella strategin har ett huvudmål och sju delmål i arbetet mot ANDTS. Fokus ligger på ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv
samt ett barn- och ungdomsperspektiv.

 

Motioner

Dessutom behandlades ett par motioner, det vill säga förslag till beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kommunfullmäktige.

  • Svar på motion från Anders Borelid (SD) om utomhusbad i Österåker
  • Svar på motion från Mikael Solander (MP) om snabbladdare till Österåker

Du hittar samtliga motioner via länken nedan.

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: