Österåkers kommuns logotype

Beslut vid kommunfullmäktige 17 oktober

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober. Du kan se sändningen från sammanträdet i efterhand.

Fastställande av valresultat

Kommfullmäktige noterade och godkände Länsstyrelsens beslut avseende fastställande av val till Kommunfullmäktige i Österåker den 11 september. Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen. Därefter har Länsstyrelsen fördelat mandat mellan partierna samt fastställt vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare

Valärenden

Vid sammanträdet valdes kommunfullmäktigs presidium för den nya mandatperioden, 2022-10-17 – 2026-10-14. Ingela Gardner (M) valdes som ordförande, Johan Boström (M) valdes som första vice ordförande och Margareta Olin (S) som andre vice ordförande. Val gjordes även av valberedning och gruppledare för mandatperioden.

Delårsrapport för Österåkers kommun

Vid sammanträdet behandlades delårsrapport för Österåkers kommun 2022-01-01 – 2022-08-31. Kommunen visar på ett positivt resultat med en helårsprognos om 170 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner högre än budget. Det beror framför allt på att skatteintäkterna, inklusive utjämningssystem, statsbidrag och fastighetsavgifter, blivit högre än förväntat. En ytterligare förklaring är att den ekonomiska effekten av kommunens demografiska utveckling blev bättre än beräknat. I budgeten beräknade kommunen med en befolkningstillväxt om cirka 2,2 procent mellan november 2020 och november 2021, medan det faktiska utfallet uppgick till cirka 3,4 procent.

Utbildningsplan och ersättning för sammanhållen utbildning

Kommunfullmäktige fastställde utbildningsplan och ersättning för sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning för vissa nyanlända. Från och med den 1 augusti 2022 ska alla kommuner tillhandahålla en sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen till vissa nyanlända som har kort utbildningsbakgrund och inte bedöms kunna matchas till ett arbete. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta 23 timmar undervisning i veckan och följa en plan som beslutas av hemkommunen.

Mer information

Se sammanträdet i efterhand via webb-tv och ta del av samtliga ärenden med tillhörande handlingar.

Publicerad:
Senast uppdaterad: