Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 21 november

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som är planerade att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 21 november klockan 13. Följ sändningen direkt eller i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i direktsändning och i efterhand.

Beslutsärenden som planeras att behandlas:

Ärenden kan komma att skjutas till ett kommande sammanträde.

  •  Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2021 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2023.
  •  Politisk organisation Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026, jämte reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för revisionen.
  •  Budget för år 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers kommun (inklusive justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande brukningstaxa).

Valärenden

  • Bordlagt val av Kommunfullmäktiges gruppledare för (RP) för perioden 2022-10-17- 2026-10-14
  • Val av kommunens revisorer (9), för granskning av den kommunala verksamheten under mandatperioden 2023-01-01 2026-12-31
  • Val av tre ledamöter och tre ersättare (samt fastställa i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31
  • Nominering av vigselförrättare för Österåkers kommun
  • Övriga valärenden

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: