Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 12 december

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som är planerade att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 12 december klockan 18.30. Följ sändningen direkt eller i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i direktsändning och i efterhand.

Beslutsärenden som planeras att behandlas:

Ärenden kan komma att skjutas till ett kommande sammanträde.

 • Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun
  Kommunfullmäktige antog ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun och gav kommunens förvaltningar i uppdrag att utveckla verktyg, metoder och arbetssätt som behövs för att kunna arbeta enligt ramverket. Hållbarhetsramverket beskriver kommunens hållbarhetsarbete i dag och innehåller en analys av hur kommunens hållbarhetsarbete förhåller sig till målen inom Agenda 2030.
 • Detaljplan för Hagby äng och kulle
  etapp 1 antagen
  Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Hagby äng och kulle, etapp 1. Området är första etappen av utvecklingsområdet runt Åkers Runö station och början på förvandlingen av Svinningevägen till en mer stadsmässig gata. I förslaget finns bland annat ca 900 nya bostäder i såväl småhus som flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, en förskola, parker och mötesplatser. Befintliga natur- och kulturvärden bibehålls och värnas i planförslaget. Se en 3D-visualisering av förslaget till Hagby äng och kulle på österåker.se/hagbyängochkulle.
 • Ändrade vistelsetider i förskola och pedagogisk omsorg
  Från och med den 1 januari 2023 ändras vistelsetiden i förskola och pedagogisk omsorg för barn 1-5 år som har en föräldraledig vårdnadshavare. Den reviderade vistelsetiden är 30 timmar i veckan exklusive skollov. Detta är en del i de reviderade riktlinjer som Kommunstyrelsen beslutade om. Riktlinjerna har även reviderats för att möta nya lagkrav och regler gällande bland annat erbjudande av plats och allmän förskola samt en uppdatering av Öppna förskolans uppdrag.

Valärenden

 • Bordlagt val av kommunens revisorer (resterande 2) för granskning av den kommunala verksamheten under mandatperioden 2023–01–01 till 2026–12–31.
 • Bordlagt val av en ledamot och två ersättare samt faställa i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra, i Kommunalförbundet Norrvattens kommunfullmäktige mandatperioden 2023–01–01 till 2026–12–31.
 • Val av Kommunstyrelse; 12 ledamöter inklusive en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande samt sex ersättare för mandatperioden 2023–01–01 till 2026–12–31.
 • Val av nämnder.
 • Övriga valärenden

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: