Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 7 mars

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 7 mars.

Samtliga handlingar och sändning

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand. Länk till annan webbplats.

Beslutsärenden

Nytt miljö- och klimatprogram

Ett nytt styrdokument har tagits fram för kommunens miljömässiga hållbarhetsarbete i form av ett miljö- och klimatprogram. Programmet utgör en del av ett samlat hållbarhetsramverk och ska styra arbetet med miljö- och klimatfrågorna. Programmet innehåller miljö- och klimatmål med mätbara indikatorer för både kommunen som geografiskt område och för kommunkoncernen, vilket ger förutsättningar för en kvalitativ miljöredovisning och tydlighet om hur kommunen tar sig an arbetet med en miljömässigt hållbar utveckling. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Miljö- och klimatprogram 2030 med mål, strategiska inriktningar och indikationer samt anvisningar för arbetssätt, uppföljning och redovisning.

Läs en nyhet om miljö- och klimatprogrammet.

Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun

Att kunna erbjuda en trygg kommunal verksamhet med god kvalitet för de som bor, vistas och verkar i Österåker är ett av kommunens viktigaste uppdrag. För att hantera förändring såsom globalisering, klimatförändring och demografisk utveckling som påverkar kommunal sektor framåt, kommer ett systematiskt utvecklingsarbete att krävas. En kommunövergripande strategi har tagits fram för att ge nämnder, bolag och förvaltningar vägledning i hur utvecklingsinsatserna ska prioriteras och drivas. Framtagandet av strategin mynnar ut i fem strategiska spår för att nå Österåkers vision, Vision 2040. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta styrdokumentet Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun.

Motioner

Dessutom behandlades ett antal motioner, det vill säga förslag till beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kommunfullmäktige.

Några av motionerna som behandlades var:

  • Välplacerad park i Österskär
  • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
  • Inför saltsopning på gång- och cykelvägar
  • Skapa projekt ” Sund och säker skolväg i Österåker”

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: