Ny budget lägger grunden för 2022

Illustration med skolelev i förgrunden, äldre par och cyklist vid Åkers kanal i bakgrunden

Österåkers kommun har ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge med en ekonomi i balans. Det lägger grunden för Österåkers kommuns budget för 2022, som beslutades av Kommunfullmäktige den 22 november. Kommunalskatten sänks med 10 öre till 16:90 kronor.

Budgeten för 2022 med verksamhetsplan för 2023–2024 innehåller 116 miljoner kronor mer i resursförstärkningar jämfört med föregående år, varav 51 miljoner kronor tillförs skolan.

– Vi har ett väldigt stabilt utgångsläge i Österåker, tack vare en ansvarfull och långsiktig ekonomisk politik. Trygghet är en grund för frihet och vi fortsätter att lägga stort fokus på trygghetsskapande åtgärder genom hela livet. Den särskilda satsningen på grundskolans tidiga år, årskurs F-3, där pengen räknas upp med 3 procent, är bara ett exempel av många på det, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunalskatten sänks med 10 öre, vilket innebär att den nya skattesatsen är 16,90 öre per skattekrona.

– Med en positiv befolkningsutveckling ökar skatteintäkterna. Kommunens skatteunderlag ökade med 3,3 procent 2020, enligt preliminär statistik från Skatteverket. Det är mer än snittet för övriga kommuner i både länet och Sverige, säger Michaela Fletcher.

Läs mer

Samtliga budgetförslag som lades fram vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november hittar du i punkt 5 via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av budget 2022 per ämnesområde

Här sammanfattar vi budgeten uppdelad på kommunens olika verksamhetsområden enligt den struktur som används på vår webbplats.

Österåkers kommun prioriterar långsiktiga satsningar inom förskola och skola. Under tidiga år läggs mycket av grunden för läs- och skrivutvecklingen och en särskild satsning i budget 2022 görs på årskurs F–3, där skolpengen räknas upp med 3 procent. För pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola årskurs 4–9 räknas pengen upp med 2,2 procent.

Alla elever ska ges stöd och stimulans utifrån sina behov och förutsättningar. I Österåker har likvärdigheten mellan skolorna ökat, det gäller resultaten i skolan, men också elevers, personals och vårdnadshavares upplevelse av skolan.

År 2022 fortsätter arbetet för ökad likvärdighet i skolan, bland annat genom Pedagogcentrum, som erbjuder stöd- och fortbildningsinsatser till pedagoger och skolledare inom både kommunal och fristående utbildningsverksamhet.

Att ha slutfört en gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för framtida försörjning och delaktighet i samhället. God studievägledning kan bidra till det och studievägledningen förstärks under 2022. Det kommunala aktivitetsansvaret, med stöd för ungdomar som saknar sysselsättning, förstärks också.

Ordförande för respektive nämnd uttalar sig om nämndens beslutade prioriteringar:

Förskole- och grundskolenämnden, Hampe Klein (M)

– Pengen för förskole- och skolverksamhet höjs med 2,2–3 procent. Det innebär en sammanlagd satsning i budgeten om 22,4 miljoner kronor. Arbetet fortsätter med att skapa förutsättningar för en ökad likvärdighet mellan skolorna i kommunen. Det gör vi bland annat genom Pedagogcentrum, som även erbjuder stöd- och fortbildningsinsatser till pedagoger.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Kenneth Netterström (M)

– Ett viktigt mål är att öka genomströmningen på gymnasiet inom programtiden och därmed undvika extra studieår. Därför stärks studievägledningen i kommunen. För att hjälpa fler ungdomar tillbaka till studier eller till sysselsättning stärks det kommunala aktivitetsansvarets verksamhet för ungdomar som inte fyllt 20 år. Satsningen på kostnadsfria hygienprodukter på Ungdomsmottagningen fortsätter.


Under 2022 fortsätter förverkligandet av en familjecentral för att ytterligare stärka stödet och nätverket kring små barn och deras familjer.

Det drogförebyggande arbetet stärks. Kommunstyrelsen ges därför i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder uppdatera den strategi som finns i arbetet mot bland annat droger, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och tydliggöra att Österåker har en nollvision mot droger. Ett utökat fokus läggs också på att motverka våld i nära relationer.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över en utökning av verksamheten för träffpunkterna för äldre. Nämnden får också i uppdrag att under 2022 starta en sportskola för kommunens äldre invånare. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid.

Inom hemtjänsten finns åtgärder som syftar till att ge kunderna en förbättrad kvalitet. Nämnden får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa platsgaranti på särskilt boende för personer som är 90 år och äldre.

Satsningen på kostnadsfria mensskydd på Ungdomsmottagningen fortsätter under 2022.

Ordförande för respektive nämnd uttalar sig om nämndens beslutade prioriteringar:

Vård- och omsorgsnämnden, Monica Kjellman (L)

– Vi satsar på att öka den fysiska och psykiska hälsan hos äldre och personer med funktionsvariation genom att skapa möjligheter att umgås och träffa andra.
En seniorsportskola ska startas för kommunens äldre invånare i samverkan med några av kommunens föreningar. Dessutom genomförs kommunens första Funkisfestival redan nu i vår.

Socialnämnden, Christina Funhammar (M)

– Vi prioriterar uppbyggnaden av en familjecentral och att ta fram samverkansavtal med Region Stockholm som syftar till att minska skillnaderna i livsvillkoren för Österåkers barn. Vi satsar också på skyddade boenden vad gäller våld i nära relationer.

Kommunen fortsätter att planera för att möta behovet av nya bostäder i takt med att länets befolkning ska fortsätta att växa. Översiktsplanen är ett viktigt underlag för kommunens planering och prioriteringar. Planen togs fram 2018 och ska aktualitetssäkras under 2022.

Säkerhet och krisberedskapsarbete ligger högt på dagordningen. Bland annat ska en krisberedskapsplan för dagvatten vid skyfall tas fram och möjligheterna att säkra sjön Largen som dricksvattenreserv ska utredas. Planeringen för det fortsatta arbetet med klimatanpassningsfrågor intensifieras. En beredskapssamordnare anställs dessutom under 2022.

I dagsläget bevakas skärgårdsfrågorna av flera olika förvaltningar och funktioner. Behov finns att samorganisera dessa resurser och ska därför organiseras för att förbättra den strategiska skärgårdsutvecklingen.

En aspekt av det trygghetsskapande arbetet handlar om att skapa platser där många kan och vill vara. Här märks exempelvis Österåkers multiarena, en plats för rörelse och evenemang för många olika åldrar, liksom en förstärkt satsning på trygga offentliga miljöer.

Ordföranden för respektive nämnd uttalar sig om nämndens beslutade prioriteringar:

Kommunstyrelsen, Michaela Fletcher (M):
– Fokus för Kommunstyrelsen 2022 inom bygga, bo och miljö är på trygghet och samhällsutveckling. Det handlar bland annat om att möjliggöra samlade utredningar och planläggningar av flera områden för att kunna tidigarelägga detaljplaneläggning. Vi ska utreda lokalisering av en ny simhall och starta arbetat med en idrottsplats vid Ljusterö skola.

Byggnadsnämnden, Richard Orgård (M):
– Vi satsar på en utveckling av Byggnadsnämndens arbetssätt och processer och här är digitalisering av tjänster ett fokusområde. Vi vill på så sätt uppnå en ökad nöjdhet med verksamhetens bemötande och tillgänglighet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Anne-Li Hilbert (C):
– Förorenad mark på marinor och hantering av PFAS, högfluorerande ämnen, har stort fokus 2022, ett arbete som strävar mot en giftfri miljö. Det stora krisberedskapsarbete som sätts igång
i och med budget 2022 är också väldigt viktigt. Det handlar till exempel om att säkra dricksvattenreserv, plan för dagvattenhantering vid skyfall och generell beredskapssamordnare för att förbättra beredskapen inför eventuella kommande händelser.


Den stora satsning som gjordes 2021 gjordes på att skapa attraktiva offentliga miljöer fortsätter under 2022.

Under 2022 fortsätter arbetet med att ta fram en cykelplan för utveckling av nätet av gång- och cykelvägar. Kommunen ska också fortsätta att verka för att regionens och Trafikverkets fråga gällande gång- och cykelväg till Arninge blir av. Fler cykelparkeringar ska anläggas. Att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen så att fler barn kan gå eller cykla till skolan är även det fortsatt prioriterat.

En viktig trygghetsfrämjande faktor är god belysning. En strategi för kommunens belysning ska därför tas fram. I framtagandet av strategin ska såväl trygghetsperspektivet som hållbarhetsperspektivet beaktas.

Under 2022 fortsätter ett arbete med ambitionen att anlägga en ny brygga i Lindholmsviken som skulle kunna ingå i ett vätgasprojekt med båtlinje mellan Österskär och Ljusterö. Dessutom ska behovet av ytterligare muddring i Åsättra hamn för vintertrafik utredas.

Ordföranden för respektive nämnd uttalar sig om nämndens beslutade prioriteringar:

Tekniska nämnden, Mathias Lindow (L):

– Vi fortsätter med den mycket uppskattade extra satsningen på attraktiva offentliga miljöer. Det görs en fördjupad studie för att anlägga en trafikbrygga i Österskär för att skapa möjligheter till skärgårdstrafik. Det ska också tas fram en ny belysningsstrategi för ökad trygghet och attraktivitet och samtidigt ta hänsyn till ljusföroreningar.

Kultur- och föreningsverksamheten stärks på olika sätt i 2022 års budget. Bidragen för kulturevenemang och föreningsbidragen ökas. Med de många möjligheterna till motion och idrottsutövande som kommunen erbjuder, finns goda möjligheter för Österåker att profilera sig som en frilufts- och idrottskommun. En strategi för detta ska tas fram.

Biskopstuna borgruin i Österskär ska bevaras långsiktigt och platsen ska utvecklas till att bli ett attraktivt besöksmål. Medel tillsätts för att fortsätta projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått sedan 2018.

Folkbiblioteken har ett läsfrämjande uppdrag och tilldelas medel för att utveckla bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.

Ekbacken ska förbättras som mötes- och arrangemangsplats. Under 2022 tas ett förslag fram på hur det utvecklingsarbetet kan se ut.

Österåkers multiarena beräknas att stå klar i augusti 2022. I budgeten avsätts medel för övertagandet samt uppstart av arenan.

En förstudie ska göras gällande en ny simhall vid brandstationen eller annan passande plats. I samverkan med Armada Fastighets AB ska också ett projekt gällande idrottsplats vid Ljusterö skola genomdrivas.

Ordförande för respektive nämnd uttalar sig om nämndens beslutade prioriteringar:

Kultur- och fritidsnämnden: Arne Ekstrand (KD)

– Det är glädjande att bidrag till föreningar och kulturevenemang ökar, att en barn- och ungdomsbibliotekarie anställs och att en seniorsportskola utreds. Men också att multiarenan invigs och att en ny plats för lek och aktiviteter anläggs på Ljusterö. Dessutom inleds arbetet med att planera för en simhall.

Österåker är en entreprenörskommun, vilket återspeglas i det stora antalet registrerade företag i kommunen. Kommunen fortsätter att arbeta för att på olika sätt underlätta för och stärka det lokala näringslivet.

I september 2021 uppgick arbetslösheten till 4,6 procent i Österåker, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. I länet och riket som helhet ligger arbetslösheten på en högre nivå – 7,2 respektive 7,5 procent. Även när det gäller unga vuxna på 18–24 år är arbetslösheten lägre i Österåker än i övriga länet och riket som helhet.

Österåker fortsätter att växa och kommande bostadsbyggande ställer krav på offentlig service och kommunens lokalförsörjning. Fram till och med 2040 har Österåkers kommun åtagit sig att skapa förutsättningar för 7 000 bostäder och 7 000 nya arbetstillfällen. I de nya stadsdelarna behöver det möjliggöras för nya verksamhetslokaler och i områden under förtätning behöver befintliga lokaler ses över och utvecklas.

Fokus kommer även fortsatt att ligga på att skapa plats för såväl bostäder och arbetstillfällen som omsorg och utbildningsplatser.

För 2022 sänks skatten med 10 öre, vilket innebär att den nya skattesatsen är 16,90 öre per skattekrona.

Under 2022 genomförs val till kommun, region och riksdag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av Ungdomsrådet informera om demokrati inför valet, med särskilt fokus på målgruppen unga.

Många av de satsningar som har gjorts i budgeten inför 2022 har som syfte att vara trygghetsfrämjande sett ur flera olika perspektiv. Kommunen behöver därför ta fram en sammanhållen strategi för trygghetsfrågorna, med fokus på folkhälsa och social hållbarhet, där syftet är att skapa förutsättningar för ett tryggt Österåker där alla kommunens invånare kan leva ett gott liv, hela livet

Kommunen har också rollen som arbetsgivare och en av utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen. Kommundirektören får i uppdrag att verka för att kommunen aktivt arbetar för att, på både kort och lång sikt, vara en attraktiv arbetsgivare som både lyckas rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens.

Ordföranden för respektive nämnd uttalar sig om nämndens beslutade prioriteringar:

Kommunstyrelsen, Michaela Fletcher (M):
– Fokus för Kommunstyrelsen 2022 är på trygghet och samhällsutveckling. Det handlar bland annat om att möjliggöra samlade utredningar och planläggningar av flera områden för att kunna tidigarelägga detaljplaneläggning.Vi ska utreda lokalisering av en ny simhall och starta arbetet med en ny idrottsplats vid Ljusterö skola. Vi tar fram ett program för ett tryggare Österåker, liksom en strategi som förtydligar vår nollvision mot droger.

Val- och demokratinämnden, Lotta Holmgren (M)

– Nämndens fokus är att se till så att valen till riksdag, kommun och region 2022 genomförs på ett korrekt, demokratiskt och smidigt sätt och där alla röstberättigade ska kunna rösta. Antalet invånare ökar och därmed behovet av fler röstningslokaler. Det ser vi, tillsammans med duktiga tjänstemän, till att det finns tillgängligt.


Publicerad:
Senast uppdaterad: