Kommunstyrelsens budgetförslag fokuserar på trygghet genom hela livet

Åkers kanal vid Östra Kanalstaden.

Åkers kanal vid Östra Kanalstaden.

Österåkers kommun har ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge med en ekonomi i balans. Det lägger grunden för det förslag till budget 2022 som Kommunstyrelsen beslutade om den 25 oktober. Fokus i budgeten ligger på skola, trygghet och frihet genom hela livet. Dessutom föreslås att kommunalskatten sänks med 10 öre till 16:90 kronor.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober behandlades den borgerliga alliansens (M, L, C och KD:s) förslag till budget för Österåkers kommun 2022 med verksamhetsplan för 2023–2024. Kommunstyrelsen biföll förslaget. I nästa steg ska Kommunfullmäktige besluta om förslaget den 22 november. Förslaget till budget innehåller 116 miljoner kronor mer i resursförstärkningar jämfört med föregående år, varav 51 miljoner kronor tillförs skolan.

– Vi har ett väldigt stabilt utgångsläge i Österåker, tack vare en ansvarfull och långsiktig ekonomisk politik. Trygghet är en grund för frihet och vi fortsätter att lägga stort fokus på trygghetsskapande åtgärder genom hela livet. Den särskilda satsningen på grundskolans tidiga år, årskurs F-3, där pengen räknas upp med 3 procent, är bara ett exempel av många på det, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Skola

Under paraplyet trygghet genom hela livet föreslås en rad resursförstärkningar. Inom skola handlar det till exempel om fortsatta och förstärkta satsningar på att läsa och skriva i tidiga åldrar, liksom på utökad studiero och elevhälsa.

Familj och ungdomar

Förverkligandet av en familjecentral stärker stödet och nätverket ytterligare kring små barn och deras familjer, det kommunala aktivitetsansvaret förstärks för att öka stödet till ungdomar som inte går gymnasiet. Även studievägledning förstärks.

Det drogförebyggande arbetet stärks. Kommunstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder uppdatera den strategi som finns i arbetet mot bland annat droger, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och tydliggöra att Österåker har en nollvision mot droger. Ett utökat fokus läggs också på att motverka våld i nära relationer.

Offentliga miljöer

Det trygghetsskapande arbetet handlar också om att skapa platser där många kan och vill vara. Här märks exempelvis Österåkers multiarena, en plats för rörelse och evenemang för många olika åldrar, liksom en förstärkt satsning på trygga offentliga miljöer. Dessutom förstärks säkerhets- och krisberedskapsarbetet.

Trygghet för äldre

Vård- och omsorgsnämnden föreslås få i uppdrag att se över en utökning av verksamheten för träffpunkterna för äldre. Nämnden får också i uppdrag att under 2022 starta en sportskola för kommunens äldre invånare. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Inom hemtjänsten föreslås åtgärder som syftar till att ge kunderna en förbättrad kvalitet. Nämnden får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa platsgaranti på särskilt boende för personer som är 90 år och äldre.

Skatten föreslås sänkas

För 2022 är förslaget att kommunalskatten sänks med 10 öre, vilket innebär att den nya skattesatsen är 16,90 öre per skattekrona.

– Med en positiv befolkningsutveckling ökar skatteintäkterna. Kommunens skatteunderlag ökade med 3,3 procent 2020, enligt den preliminära statistiken från Skatteverket. Det är mer än snittet för övriga kommuner i både länet och Sverige, säger Michaela Fletcher.

Debatt och beslut i Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan beslutas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.

Citat från övriga partier i den borgerliga alliansen i Österåker:

– Satsningarna på skolan och pedagogcentrum är extra glädjande, liksom satsningarna på en ny brygga i Lindholmsviken som skulle kunna ingå i ett vätgasprojekt med båtlinje mellan Österskär och Linanäs, säger Mathias Lindow (L).

– Vad som sticker ut lite extra är att krisberedskapen ligger högt på dagordningen, vilket är mycket positivt. Vi utreder reservvattentäkt, rekryterar en beredskapssamordnare och ger ett uppdrag om krisberedskapsplan vid skyfall, säger Anne-Li Hilbert (C).

– Kultur- och föreningsverksamheten stärks med ökade bidrag till föreningar och kulturevenemang. Biblioteket utökas med en barn- och ungdomsbibliotekarie, vilket är välbehövligt. Förbättringar kommer även att ske vid Ekbacken, säger Arne Ekstrand (KD).

Mer information

Samtliga budgetförslag som lades fram vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober hittar du i punkt 16 via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: