Österåkers kommuns logotype

Så ska Österåker växa hållbart

Bild

T.v. Pyramiden av kuber är olika mål i Agenda 2030 – FN:s handlingsplan för omställning till en hållbar utveckling. T.h. Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Österåker ska utvecklas till en attraktiv, levande och modern skärgårdskommun. Tillväxten behöver ske hållbart och med hänsyn till klimatförändringar, samtidigt som god livskvalitet är i fokus.

Närheten till både skärgård, natur och Stockholm, gör det attraktivt att flytta till Österåker. Enligt prognosen kan andelen boende i Österåker öka med cirka 30 procent till omkring 62 000 under de närmaste tio åren. Kommunen ska då kunna erbjuda en variation av bostäder, arbetsplatser och offentlig service som till exempel vård, skola, omsorg, kultur och fritid. Det är dock viktigt att kommunens tillväxt och utveckling sker långsiktigt hållbart genom samordnad planering.

– Vi har en hållbarhetspolicy som ställer sig bakom Agenda 2030. Hållbarhet ska genomsyra allt kommunen gör. Alla beslut som rör våra verksamheter ska styra mot en hållbar utveckling. Policyn omfattar även alla anställda och varje verksamhet ansvarar för att se över hur de bäst kan bidra till att nå kommunens hållbarhetsmål, säger Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Ökat behov av infrastruktur och kollektivtrafik

I och med befolkningsökningen står kommunen inför flera utmaningar, så som att tillgodose en god infrastruktur och ett klimatsmart transportsystem. I dagsläget står just transporter för en stor del av koldioxidutsläppen.

– I takt med att vi växer är det viktigt att underlätta för invånare att gå, cykla och resa kollektivt. Det ska helt enkelt vara lätt att ta sig mellan olika platser på ett miljövänligt sätt, säger Oscar Alexandersson.

Kommunens översiktsplan beskriver viljeriktningen i bebyggelseutvecklingen. Den sträcker sig fram till 2040, med utblick ända till 2060. Under processen med översiktsplanen har Österåkersborna varit en del av utformningen.

Sociala hållbarhetsmål

Kommunens utveckling ska även främja social hållbarhet. Österåkers kommuns vision för 2040 betonar vikten av att invånare ska kunna leva ett gott liv, med närhet till det mesta som behövs.

– Just nu pågår framtagandet av ett program för social hållbarhet och folkhälsa. Programmet blir ledstjärnan i arbetet med att ytterligare stärka trygghet, god hälsa och välbefinnande för Österåkersborna, säger Oscar Alexandersson.

Upphandlingar är ett kraftigt verktyg

Kommunen köper in varor och tjänster för stora belopp. Upphandling är därför ett av de mest kraftfulla verktygen i arbetet med hållbar utveckling.

– Att ställa relevanta hållbarhetskrav är något som kan ge stora ringar på vattnet, både för att nå kommunens hållbarhetsmål och för att skicka en signal till marknaden. Bra krav kan leda till att allt fler leverantörer påskyndar det egna hållbarhetsarbetet. Samtidigt kan aktiv samverkan med marknadsaktörer hjälpa oss att driva på innovation och hitta nya lösningar, säger Oscar Alexandersson.

Anpassningar utifrån klimatförändringar

En stor utmaning att ta hänsyn till när kommunen växer är effekterna av klimatförändringarna. I Österåker är mycket av bebyggelsen belägen nära vatten vilket kan innebära risker vid förhöjda vattennivåer, samtidigt som allt extremare regn kan förväntas.

– Vårt klimatanpassningsarbete fokuserar på att hantera konsekvenserna av klimatförändringar. Klimatanpassning är avgörande vid tillväxt, eftersom den säkerställer att infrastrukturen och samhället i stort är robust nog att hantera utmaningar som exempelvis översvämningar och värmeböljor, säger Oscar Alexandersson.

Publicerad:
Senast uppdaterad: