Österåkers kommuns logotype

Så jobbar vi med hållbarhetsmålen

Flicka och pojke går i skogen med svampkorg.

Österåkers kommun har tagit fram ett så kallat hållbarhetsramverk för att arbeta för en långsiktig hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka. Ramverket är en kartläggning av kommunens verksamheter och visar hur vi ligger till och hur det går med hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsramverket är en rapport där hållbarhetsarbetet i Österåkers kommuns verksamheter har kartlagts och analyserats. Med rapporten som vägledande underlag är syftet att ytterligare stärka, systematisera och samordna arbetet med hållbar utveckling i kommunen. I ramverket redogörs bland annat för hur kommunen ligger till i sitt hållbarhetsarbete i förhållande till de globala målen i Agenda 2030, som kommunen ställt sig bakom i sin hållbarhetspolicy.

– Hållbarhetsramverket visar på styrkor och utmaningar, men också framgångsfaktorer och åtgärdsförslag för hur vi bäst arbetar vidare med hållbarhetsfrågorna. En stor del av det pågående och kommande hållbarhetsarbetet baseras på ramverkets slutsatser och spänner över alla hållbarhetsdimensioner, inte enbart miljö- och klimatmål, utan även sociala hållbarhetsmål, säger Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Samtliga av kommunens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till hållbarhetsmålen, utifrån sina förutsättningar och där de har störst möjlighet att påverka, med sitt respektive grunduppdrag som utgångspunkt. Vissa verksamheter har till exempel goda förutsättningar att göra större insatser för att begränsa klimatpåverkan, medan andra verksamheter har desto mer spelrum att påverka sociala mål. Ett exempel på ett gemensamt, kraftfullt verktyg som tillämpas är kravställan vid upphandling.

Webbaserat uppföljningsverktyg på gång

Uppföljning är viktigt för att få en god bild av huruvida kommunens målarbete för en hållbar utveckling går åt önskvärd riktning. I samband med att uppföljningen intensifierats är nu ett webbaserat uppföljningsverktyg, kallat ”Målbarometern”, under uppbyggnad. Tack vare verktyget kommer även invånare kunna följa hållbarhetsarbetet på ett pedagogiskt sätt.

– Med Målbarometern kan vi visa våra invånare hur det går i de olika delarna inom kommunen. Vi får också en god överblick och kan följa utvecklingen. Här kommer det bland annat gå att läsa om hur vi arbetar mot målen och ta del av de indikatorer som valts ut för att följa resan mot måluppfyllelse, säger Oscar Alexandersson.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en global handlingsplan för hållbar utveckling, antagen av FN, år 2015. Den består av 17 mål som syftar till att bekämpa fattigdom, minska ojämlikhet, stoppa klimatförändringar och främja hållbara resurser. Den sträcker sig fram till år 2030 och är ett globalt åtagande för en bättre framtid.

Publicerad:
Senast uppdaterad: