Österåkers kommuns logotype

Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplan kring Kanalstaden i Österåker

Österåkers kommun arbetar för att utveckla området Näsängen. Området ingår i Kanalstaden tillsammans med Täljöviken. Detaljplanen kring Näsängen ger goda möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service. Nu har Mark- och miljödomstolen upphävt den.

I detaljplanen kring Näsängen ingår cirka 1 700 bostäder och lokaler. Syftet är att få en funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär. Kring de allmänna gatorna och torgen byggs hus och området inbegriper även en skola, tre förskolor, en idrottsplats och tre vårdboenden.

Med tanke på behovet av lokal service och en väl fungerande lokaltrafik krävs det en relativt hög täthet i områden.

Samtidigt finns det goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, samt mötesplatser med upplevelse av vattenkontakt. I området säkras befintliga höga naturvärden vilket innebär att ekologiska samband bibehålls och utvecklas.

Den 20 juni 2022 antogs detaljplanen för Näsängen, etapp 1 av Kommunfullmäktige. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat dom i målet. Domstolen har beslutat att upphäva detaljplanen.

Domstolen anser bland annat att kommunen inte tillräckligt väl visat på att inte annan mark än jordbruksmark kan tas i anspråk för planförslagets ändamål. Närmast har kommun i uppgift att analysera domen och ta ställning till nästa steg.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen senast den 13 september 2023. För att mark- och miljööverdomstolen ska pröva målet krävs prövningstillstånd.

– Just nu pågår ett arbete med ett eventuellt överklagande tillsammans med exploatören, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och fortsätter:

– Det gör mig fundersam att detaljplanen inte godkänts. Min förhoppning är att det hela ska lösa sig då vi verkligen har ett behov av att utveckla kommunen och ta emot nya invånare i länet. Utvecklingen av Kanalstaden är ett led i att göra Österåker än en mer attraktiv skärgårdskommun, det ligger i allas intresse.

Publicerad:
Senast uppdaterad: