Kommunen tar samlat grepp om anpassningar till klimat i vattennära tillväxtområden

En tom parkbänk längst ut på en udde med utsikt över vatten och segelbåtar som ligger förtöjda vid bryggor.

Utsikt mot Tunafjärden.

Åkersberga ska utvecklas till en modern, hållbar och levande småstad med en genuin skärgårdskaraktär. Attraktiva bostadsområden kring Åkers kanal och Tunafjärden är en del i det arbetet. Nu tar Österåkers kommun ett samlat grepp för att anpassa utvecklingen till nödvändiga klimatanpassningsåtgärder.

Etapp två av Östra kanalstaden är ett exempel på kommande hållbara stadsdelar där många ska vilja bo, vistas och verka och bidra till att förstärka Österåkers identitet som skärgårdskommun.

Under resans gång har olika planförutsättningar ändrats. Österåkers kommun har antagit en ny översiktsplan, liksom ett planprogram för Åkersberga som bland annat tydliggör strategier för dagvattenhanteringen i centrumområdet. Dessutom har en klimatanpassningsplan tagits fram som utrett möjliga åtgärder och konsekvenser av anpassning till förändrat klimat. Utöver det slutför kommunen under 2022 arbetet med att ta fram ett hållbarhetsramverk och uppdaterade miljömål. Österåkers kommun tar nu därför ett helhetsgrepp kring nödvändiga åtgärder i områdena utmed hela Åkers kanal och Tunafjärden.

Omtag för detaljplan

Som en följd av det beslutade Kommunstyrelsen den 7 februari att avsluta ett pågående uppdrag kring en detaljplan för Östra Kanalstadens etapp två vid nuvarande Åkersberga IP. En förstudie ska tas fram inför ett förnyat planuppdrag för området. Kommunen kommer på sikt att fortsätta pröva lämplig markanvändning i form av stadsmässiga bostadskvarter med lokaler i bottenvåningarna, idrottsändamål och attraktiva offentliga miljöer vid vattnet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: