Ny strategi ska säkra tillgången till bostadsnära parker i Österåker

Vy över Åkers kanal med en brygga i förgrunden och sittplatser på andra sidan kanalen.

Stadspark Åkers kanal.

Attraktiva och nära parkmiljöer är viktiga. Större parker rymmer många olika aktiviteter och är utflyktsmål för invånare i hela kommunen, medan små parker är värdefulla oaser i kvarteret där du bor, jobbar eller studerar. Österåkers kommun har nu antagit en ny parkstrategi som blir vägledande i all ny planering och utveckling av nya och befintliga bostadsområden.

Parker är målet för promenaden eller utflykten, att uppleva evenemang eller att mötas på. De är platser som stimulerar till rörelse, lek, nyfikenhet och upplevelser, men också till återhämtning och lugn. Genom att skapa platser där många vill vara, bidrar de till en ökad trygghet. De fyller också en viktig funktion för den biologiska mångfalden, dagvattenhantering, renare luft och andra ekosystemtjänster.

Parkstrategin syftar till att fördjupa och förtydliga de mål och ambitioner som redan finns i översiktsplanen. Enligt översiktsplanen är närheten till naturen och havet liksom möjligheter till ett aktivt friluftsliv en viktig del av kommunens identitet. Den bostadsnära parken är en viktig del av kommunens grönstruktur.

Nya och befintliga parker

– Parkstrategin syftar till att säkerställa de bostadsnära parkerna, som ska vara av olika karaktär och tillsammans ha en bredd av innehåll. Strategin blir nu vägledande i alla planer och program som tas fram i takt med att Österåker växer och Åkersberga utvecklas. Den anger en tydlig riktning för hur vi vill att nya områden ska växa fram. Men den vägleder också i skötseln och utvecklingen av de befintliga parkerna, säger Elin Dagerhamn på avdelningen för infrastruktur och anläggning i Österåkers kommun.

Inom arbetet med parkstrategin har riktlinjer för stadspark, stadsdelspark, grannskapspark, kvarterspark och fickpark tagits fram. Stadspark Åkers kanal ska vara tillgänglig och med sitt utbud locka så många som möjligt. Stadsdelsparken ska vara en lokal målpunkt, ett exempel är parken vid Alceahuset. Grannskapsparken och kvartersparken är mindre och mer lokala till sin prägel, men där den större grannskapsparken kan innehålla exempelvis ytor för lek och fler sittplatser. Den till ytan minsta kategorin är fickparkerna, de där små men viktiga oaserna för närboende och som är ett vackert inslag i kvartersmiljön.

Parkerna har inventerats

Under arbetet med parkstrategin har en omfattande inventering, analys och utvecklingsbehov gjorts av de befintliga parker som kommunen ansvarar för. Den kommer dessutom att utgöra grunden för en förbättrad presentation av parkerna på österåker.se framöver.

En förutsättning för att kommunen ska kunna anlägga en park är också att marken ägs av kommunen och är huvudman för platsen. Utveckling av kommunens parker ska ske i dialog med Österåkersborna.

Mål för parkstrategin:

  1. Boende och verksamma ska ha god tillgång till parker och naturmiljöer i närheten av bostaden, arbetsplatsen, skolmiljöer och vårdmiljöer.
  2. Det ska finnas gröna miljöer som tilltalar människor med olika intressen och livssituationer, allt från anlagda parker och idrottsanläggningar till stora skogar och blomstrande ängar. Det ska finnas olika typer av grönområden och erbjuda en variation av upplevelser.
  3. De gröna miljöerna ska stärka kommunens delaktighet i en långsiktigt hållbar utveckling. Miljömålen syftar till att skapa en god, attraktiv och hälsosam livsmiljö för både människor, djur och växter.
  4. Österåkers gröna miljöer ska bidra till kommunens attraktivitet som skärgårdskommun både för dess invånare samt potentiella nya invånare, besökare eller näringsidkare.
Publicerad:
Senast uppdaterad: