Satsning på läromedel och digitala verktyg i skolan för ökad språkutveckling

Illustration: Linnea Blixt.

Kommunfullmäktige har beslutat att fördela 12 miljoner kronor som en extra satsning på läromedel och digitala verktyg under 2022. Syftet är att bidra till elevernas språkutveckling ytterligare, samt öka kvaliteten och likvärdigheten i skolan.

För att ge grundskolorna i Österåker bättre möjligheter att lyckas med sitt uppdrag, gör kommunen en resursförstärkning till läromedel och digitala verktyg.

Den 20 juni 2022 fattade Kommunfullmäktige beslut om att fördela 12 miljoner kronor som en extra satsning under 2022.

– Det här är en kvalitetsförstärkning för våra grundskolor, som möjliggör att de fortsatt kan ligga i framkant och utvecklas. Det känns mycket positivt att vi skapar möjligheter med detta viktiga tillskott, framför allt med tanke på att de nationella proven kommer vara helt digitala 2024, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

Språkutveckling i fokus

Under läsåret 2022–2023 prioriterar den kommunala grundskolan i Österåker det språkutvecklande arbetet.

– För att bibehålla goda resultat i Österåkers grundskolor och öka kvaliteten av undervisningen ytterligare, har det språkutvecklande arbetet pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde. Det finns flera skäl till det, men elevers möjlighet att lyckas i skolan och i arbetslivet är helt beroende av att de har god läsförmåga och skrivförmåga, säger Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun.

Grundskolorna i Österåker har arbetat fram en plan för hur resursförstärkningen ska komma till användning på bästa sätt. En stor del av de läromedel och digitala verktyg som skolorna planerar att köpa in, kommer att bidra till det språkutvecklande arbetet.

Österåkers kommun kommer att följa upp hur resurserna har använts i skolorna och vilka eventuella effekter det har lett till.

Publicerad:
Senast uppdaterad: