Rekordbra meritvärde för niorna

Elever och lärare i klassrum

Eleverna som gick ut årskurs 9 vårterminen 2022 har det högsta meritvärdet som någonsin uppmätts i Österåkers kommuns grundskolor. Samtidigt ser vi en tydlig förändring där pojkars gymnasiebehörighet nu är högre än flickors.

Skolresultaten fortsätter att vara goda för Österåkers kommunala grundskolor. Meritvärdet för den kommunala grundskolan har höjts något till värdet 244,5 vilket motsvarar en höjning med 0,2 meritpoäng. Meritvärde visar alla elevers samlade resultat i årskurs 9 vilket gör att meritvärdet ofta används som ett kvalitetsmått för hela grundskolans verksamhet.

– Det är många delar som tillsammans bidrar till att meritvärdet höjs. Alla som jobbar i de kommunala skolorna har ett stort engagemang och är väldigt kompetenta, deras arbete är en viktig del. Vi ser även att eleverna känner sig trygga i skolan, vilket bidrar till ökad studiero, motivation och bättre resultat, säger Joakim Östling, skolchef på Österåkers kommun.

– Alla elever ska få utbildning och utmanas på sin nivå för att kunna prestera sitt allra bästa. Det ökade meritvärdet visar att skolorna har jobbat bra med detta, inte minst högpresterande elever har fått rätt stöd i sin undervisning, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Fler legitimerade lärare och tryggare elever

Elever i Österåkers kommunala grundskolor är trygga enligt interna och nationella enkätsammanställningar. Trygghet är en förutsättning för elevers lärande. Andelen legitimerade lärare har höjts under de senaste åren och resultaten visar nu att de kommunala skolornas lärare har en högre andel legitimerade lärare än snittet. Slutligen har de kommunala grundskolorna fortsatt sitt långsiktiga arbete med sina utvecklingsområden, ett arbete som fortsatt ger goda elevresultat.

Förändring i gymnasiebehörigheten

Samtidigt som meritvärdet har gått upp har resultaten för gymnasiebehörigheten gått ner, särskilt för flickor. Sammantaget gör det att flickors gymnasiebehörighet är lägre än pojkars. För att nå gymnasiebehörighet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen

– Vi har analyserat det här noga och ser att nedgången hänger ihop med kvarvarande effekter av pandemin där flera flickor hade högre frånvaro i slutet av sin grundskoletid än tidigare år. Vi har inlett ett arbete för att öka elevnärvaron och särskilt fokusera på att stötta flickors sociala sammanhang, säger skolchef Joakim Östling.

Publicerad:
Senast uppdaterad: