Pedagogcentrum i Österåker
– kommunens nav för skolutveckling

Myrna Selenius och Frida Samuelsson på Pedagogcentrum håller i dockor med olika ansiktsuttryck.

Myrna Selenius och Frida Samuelsson på Pedagogcentrum

Pedagogcentrum är kommunens träffpunkt och kreativa nav för alla pedagoger och skolledare i Österåker. Det är en unik verksamhet med mycket på gång under 2022.

Alla barn och elever ska få samma möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kommunen har som mål att stärka likvärdigheten och öka
kvaliteten hos alla förskolor och skolor i Österåker, oavsett om de är kommunala eller fristående.

Pedagogcentrum är en viktig resurs i det arbetet. Verksamheten är baserad på kommunens kvalitetsarbete, men också på politiska uppdrag och läroplansförändringar från regeringen. Det har mynnat ut i stöd och insatser i form av föreläsningar, workshops, specialpedagogisk handledning, materialutlåning samt fysiska och digitala fortbildningar.

– Det är ett fint likvärdighetsuppdrag. Våra utvärderingar visar att pedagogerna ser effekt av Pedagogcentrums insatser. Det är roligt att kunna bidra så konkret till eleverna, säger Myrna Selenius, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Österåker.

Trots pandemin är Pedagogcentrums verksamheter och tjänster efterfrågade.

– Det visar på att förskolorna och skolorna i Österåker fortsatt att utveckla sina verksamheter, för att alla barn och elever ska få en utbildning av god
kvalitet, säger Myrna Selenius.

Unik verksamhet med stor bredd

Förutom den reviderade läroplanen för grundskolan och grundsärskolan som börjar gälla 1 juli 2022, är det stort fokus på språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Pedagogcentrum arbetar också aktivt med att möta olikheter, främja elevernas närvaro i skolan och skapa ett nätverk för alla matematiklärare i Österåker.

– När vi möter andra kommuner, organisationer och myndigheter som Specialpedagogiska skolmyndigheten hör vi ofta att vår verksamhet är unik och eftersträvansvärd, säger Myrna Selenius.

Språkutveckling i förskolan

Förskolan är en viktig del i barns språkutveckling, inte minst för barn som inte har svenska som umgängesspråk hemma. Sedan 2021 pågår en statsbidragsfinansierad satsning för att stärka språkutvecklingen hos barn i Österåkers förskolor. Genom Pedagogcentrum får förskolorna specialpedagogisk handledning. Dessutom har Pedagogcentrum
ett språkcentrum med pedagogiskt material för utlåning. som ska ge stöd till att utveckla språk och kommunikation redan i förskolan.

Matematiknätverk

Pedagogcentrum arrangerar regelbundet träffar för erfarenhets- och kunskapsutbyte bland matematiklärare i Österåker. Ambitionen med matematiknätverket är att skapa likvärdighet mellan skolorna i kommunen
och utveckla undervisningen så att alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det kan handla om gruppövningar, laborationer, problemlösning, digitala övningar och spetsmatematik.

Genom nätverket har en rad lyckade satsningar mejslats fram. Ett exempel
är Österåkersprovet som är ett verktyg för att kunna ge träffsäkert stöd på individnivå i matematik.

Att möta olikheter

Skolan har alltid ett ansvar att tillgodose barns och elevers behov av stöd. Det gäller oavsett om det beror på sjukdom, olika nivåer av funktionsvariationer eller andra behov. För några år sedan lanserade Pedagogcentrum
modellen Att möta olikheter. Hittills har närmare 90 procent av Österåkers förskolor och skolor fått stöd av Pedagogcentrum för att bli mer
tillgängliga och inkluderande för alla elever.

Ökad närvaro

En gemensam rutin för att främja elevernas närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro är framtagen för skolorna i Österåker. Samverkan
pågår mellan den centrala elevhälsan, Pedagogcentrum, skolorna och socialtjänsten. För att stötta skolorna i detta arbete erbjuder Pedagogcentrum
fortbildning genom föreläsningar, workshops och handledning.

Läs mer om Pedagogcentrum

Publicerad:
Senast uppdaterad: