Österåkers kommuns logotype

Allt fler legitimerade förskollärare i Österåker

Förskolelärare och tre små ban lägger ett bokstavspussel.

Österåkers kommun arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i förskolan. Statistik för år 2021 visar nu att andelen heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation ökar.

– Vårt mål om att ha länets bästa skola gäller även förskolan. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att de ska ha de bästa förutsättningarna så att alla barn kan lära, utvecklas och nå sin fulla potential, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

För att öka kvaliteten i förskolan har Österåkers kommun genom åren gjort flera insatser. Genom Pedagogcentrum erbjuds alla förskolor i kommunen stöd och insatser i form av föreläsningar, workshops, specialpedagogisk handledning, materialutlåning, samt fysiska och digitala fortbildningar. Just nu pågår bland annat ett arbete för att stärka språkutvecklingen hos barn i förskolan, inte minst hos barn som har ett annat modersmål än svenska. Tidigare har barnskötare på både kommunala och fristående förskolor vidareutbildats till förskollärare. Statsbidrag har också sökt från Skolverket, tidigare för att minska barngrupperna och nu för att öka kvaliteten i förskolan. De kommunala förskolorna deltar även i utvecklings- och forskningsprogram.

Österåkers kommun följer upp mål och kvalitet i förskolan på olika sätt. Bland annat mäts vårdnadshavarnas nöjdhet, andel förskollärare med förskollärarlegitimation och barngruppernas storlek.

Statistik för år 2021 visar att andelen heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation har ökat från 28 procent år 2020 till 31 procent år 2021. Andelen barn som uppger att de är trygga på sin förskola fortsatt är högt och ligger liksom tidigare år kvar på 97 procent. Antalet barn per årsanställda medarbetare har ökat något från 5,3 år 2020 till 5,5 år 2021. För de yngre barnen, 1-3 år gamla, är dock gruppstorleken fortsatt 11 barn per barngrupp, vilket är något längre än rikssnittet som ligger på 12 barn.

– Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete med Pedagogcentrum som nav ger resultat. Österåkers förskolor har en god kvalitet och målet är även fortsättningsvis att kunna ha små barngrupper i dem, säger Hampe Klein (M), ordförande för Förskole- och grundskolenämnden.

Publicerad:
Senast uppdaterad: