Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Grund- och gymnasiesärskola

Grundsärskola och gymnasiesärskola är till för barn och ungdomar som inte har förutsättning att klara kunskapskraven inom vanlig grundskola eller gymnasieskola.

Grundsärskola

Grundsärskola är en egen skolform och den har en egen kursplan, där eleverna läser ämnen eller ämnesområden. Den är till för barn som på grund av utvecklingsstörning inte kan nå grundskolans kunskapskrav. Inom grundsärskolan finns även träningsskola för elever som inte kan ta till sig hela eller delar av vanliga kursämnen. De läser därför bredare ämnesområden istället för vanliga ämnen. För att ett barn ska tas emot inom grundsärskolan ska ett beslut om mottagande fattas av kommunen. Beslutet föregås av en utredning som omfattar psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning.

I Österåker finns en grundsärskola för årskurser 1-6 på Sjökarbyskolan och en för årskurser 7-9 på Solskiftesskolan. På Solskiftesskolan finns även en träningsskola för årskurser 1-9. Inom grundsärskolan finns ingen förskoleklass. 

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella program för elever som behöver en utbildning som anpassas utifrån elevens egna förutsättningar.

Österåkers kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan eleverna söker till gymnasiesärskolor i andra närliggande kommuner. Ansökning sker via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

Försäkringar

Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. En länk till sidan försäkringar finns under rubriken Mer information.

Elevhälsa

Alla elever ska enligt skollagen ha tillgång till elevhälsa som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. På varje skola finns ett elevhälsoteam som leds av rektor. Elevhälsoteamet består av skolsköterska och vid behov skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolans personal har ansvar för att vara delaktiga i elevhälsoarbetet. Läs mer om elevhälsa här Öppnas i nytt fönster.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Senast uppdaterad:
måndag 1 mars 2021