Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Skolan ska vara en trygg miljö som ger förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö.

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. På varje skola finns ett elevhälsoteam som leds av rektor. Elevhälsoteamet består av skolsköterska och vid behov skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolans personal har ansvar för att vara delaktiga i elevhälsoarbetet.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive skolas webbplats. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen för att skydda vårdnadshavares och elevernas integritet. Är du osäker på vad tystnadsplikten innebär, fråga gärna personalen.

Det här gör elevhälsan

  • främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • främjar en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv livsstil
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som
    möjligt enligt utbildningens mål
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje elev som är i behov av särskilt stöd

Skolsköterska och skolläkare

Till skolsköterskan kan elever och vårdnadshavare vända sig med frågor om elevens hälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök, vaccinationer samt en öppen mottagning där elever har tillgång till enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan och vid behov skolläkaren, kan identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Skolkurator

Skolkuratorn finns på skolan för att skapa goda lärmiljöer för eleverna samt att genomföra samtalsstöd med elever och vårdnadshavare. Till skolkuratorn kan elever och vårdnadshavare vända sig för att prata om olika svårigheter som påverkar eleven i studierna. Skolkuratorn lyssnar och ger råd om situationen i skolan eller fritiden, bland kompisar eller familj. Kuratorn informerar också om vilket stöd elever och vårdnadshavare kan få utanför skolan.

Skolpsykolog

Skolpsykologen finns på skolan för att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Vid behov görs utredningar på individnivå, exempelvis om frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning kan vara aktuell. De för också dialog med vårdnadshavare om vårdinsatser utanför skolan är nödvändiga.

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagoger och speciallärare kan verka på olika nivåer, exempelvis genom arbete med elever som är i behov av olika typer av stödinsatser. Det kan också handla om att handleda kollegor samt delta i arbetet med att skapa miljöer som underlättar undervisning och lärande för alla elever.

Värdegrundsarbete och likabehandling

Samtliga kommunala grundskolor arbetar för att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter samt att förhindra trakasserier och kränkande behandling. Skolorna upprättar årligen en plan med åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling av elever. Planen finns att läsa på respektive skolas webbplats.

Närvaro

De kommunala skolorna har en gemensam rutin för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro. Alla skolpliktiga barn har en rättighet att delta i den utbildning som ordnas. Därför krävs ett giltigt skäl för att utebli från undervisningen. Ansvaret för att se till att skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt delas mellan vårdnadshavare och kommun. Elever och vårdnadshavare ska få information om de rutiner som finns på skolan.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Varje elev är unik och ska ges de allra bästa förutsättningarna för lärande och utveckling utifrån sina egna förutsättningar och behov. Österåkers kommun strävar efter att alla våra skolor ska erbjuda inkluderande lärmiljöer där varje elev får ledning och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolans organisation, de fysiska miljöerna, pedagogernas metoder, elevhälsans kompetens och personalens bemötande är exempel på komponenter som kan göra skolan tillgänglig för alla elever. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. I dessa fall finns rutiner som underlättar arbetet med att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram.

Läs mer om särskilt stöd.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Catharina Rissel

Sakkunnig:
Henrik Kempe
Senast uppdaterad:
onsdag 18 mars 2020