Fuskpolicy

Att fuska på ett prov eller plagiera en skrivuppgift eller muntlig uppgift leder till att uppgiften inte bedöms.

Att fuska på ett prov eller plagiera en skrivuppgift eller muntlig uppgift leder till att uppgiften inte bedöms. Det innebär att om man har fuskat på en uppgift kan det i slutet av kursen saknas betygsunderlag på något kunskapskrav vilket i sin tur leder till ett F.

Följande rutiner följs när elev med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper:

  1. Läraren talar med den berörda eleven.
  2. Läraren informerar rektor.
  3. Om eleven fuskar vid upprepade tillfällen kan eleven, helt eller delvis, stängas av från skolan i enlighet med Skollagen 5 kap. 17§.
  4. Provet eller uppgiften som eleven fuskat på bedöms inte. Eleven har inte rätt att göra om provet. Om läraren saknar betygsunderlag för betygssättning får eleven en kompletterande uppgift. Det är läraren som avgör när detta ska ske och på vilket sätt.
Publicerad:
Senast uppdaterad: