Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag

Du som är medborgare i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Vem kan lämna in ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn och unga under 18 år. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna in medborgarförslag.  

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Ditt medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Skriv gärna kort och preciserat så att det tydligt framgår vad ditt förslag är och varför du föreslår detta.

Medborgarförslaget ska utgå från demokratiska grunder och gällande lagstiftning och får till sitt innehåll inte vara av kränkande karaktär. Förslag får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Använd blanketten Medborgarförslag (länk nedan). Skicka eller lämna in ditt förslag till: Kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Kommunkansliet, 184 86 Åkersberga. Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga. 

Lämna medborgarförslag (blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med medborgarförslaget?

Medborgarförslaget blir ett ärende som behandlas i Kommunfullmäktige eller av Kommunstyrelse eller annan nämnd. Du får information om när beslut ska fattas med anledning av ditt förslag.

Om det är Kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet har du rätt att presentera förslaget under högst fem minuter på sammanträdet. Om det är Kommunstyrelse eller nämnd som fattar beslut i ärendet kan styrelsen/nämnden besluta om att ge dig närvarorätt när ditt förslag behandlas. Beslut med anledning av medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes i Kommunfullmäktige.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med att du lämnar ett medborgarförslag till oss kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

På finska-suomeksi

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen (”vi,” ”oss,” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter
Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter (se nedan).

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
Österåkers kommun
Dataskyddsombud
184 86 Åkersberga
dataskyddsombud@osteraker.se

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss i ditt medborgarförslag. Sådana personuppgifter utgörs av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra eventuella personuppgifter du väljer att inkludera i ditt medborgarförslag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.


Syfte med behandlingenLegal grund för behandlingenAtt administrera och hantera ditt medborgarförslag.Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.


Vem får ta del av dina personuppgifter?
För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Oaktat offentlighetsprincipen, får endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer ta del av dina personuppgifter. Dessa leverantörer tillhandahåller drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra nämnder inom Österåkers kommun, myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid vi administrerar och hanterar ditt medborgarförslag. Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter, om vi inte är skyldiga att behålla dem längre på grund av lag- och arkiveringskrav.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Väckta medborgarförslag 2021

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling.

Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det. Medborgarförslag som väckts tidigare år hittar du i menyn.

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
onsdag 22 september 2021