Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag

Du som är medborgare i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Vem kan lämna in ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn och unga under 18 år. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna in medborgarförslag.  

Hur skriver du ett medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Ditt medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Skriv gärna kort och preciserat så att det tydligt framgår vad ditt förslag är och varför du föreslår detta.

Medborgarförslaget ska utgå från demokratiska grunder och gällande lagstiftning och får till sitt innehåll inte vara av kränkande karaktär. Förslag får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Använd blanketten Medborgarförslag. Skicka eller lämna in ditt förslag till: Kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Kommunkansliet, 184 86 Åkersberga. Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga. 

Vad händer med ditt medborgarförslag?

Medborgarförslaget blir ett ärende som behandlas i Kommunfullmäktige eller av Kommunstyrelse eller annan nämnd. Du får information om när beslut ska fattas med anledning av ditt förslag.
Om det är Kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet har du rätt att presentera förslaget under högst fem minuter på sammanträdet. Om det är Kommunstyrelse eller nämnd som fattar beslut i ärendet kan styrelsen/nämnden besluta om att ge dig närvarorätt när ditt förslag behandlas. Beslut med anledning av medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes i Kommunfullmäktige.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling och registreras i kommunens diarium. Det betyder att alla har rätt att läsa ditt förslag.  

Personuppgiftslagen

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller ta bort felaktiga uppgifter (PuL 1984:204). När du lämnar in ditt medborgarförslag kan du också lämna samtycke på blanketten till att ditt namn publiceras tillsammans med ditt medborgarförslag på kommunens webbplats.  

Väckta medborgarförslag 2017

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling. Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det. Medborgarförslag som väckts tidigare år hittar du under denna sida.

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

24/2017

PadelbanaPDF

Kommunstyrelsen


23/2017

Bygg padelbana/orPDF

Kommunstyrelsen


22/2017

Bygg en padelbana i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen


21/2017

Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytningPDF

Kommunstyrelsen


20/2017

Padelbana i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen


19/2017

Padelbana i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen


18/2017

Utökat utbud av spontanidrott genom padelbanor i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen


17/2017

Bind ihop kommunen med kollektivtrafikPDF

Kommunstyrelsen


16/2017

Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning ÅkersbergaPDF

Kommunstyrelsen


15/2017

Förläng befintlig gång- och cykelbana längs Östra Banvägen fram till MargretelundsvägenPDF

Kommunstyrelsen


14/2017

Utbyggnad av Roslagsbanan till SkärgårdsstadPDF

Kommunstyrelsen


13/2017

Parkering för EU-mopeder i Åkersberga centrumPDF

Kommunstyrelsen


12/2017

Infartsparkering i parkeringshuset vid Åkersberga stationPDF

Kommunstyrelsen


11/2017

Destruktion av båtarPDF

Kommunfullmäktige


10/2017

Anläggning av gång- och cykelväg på Röllingbyvägen (nr 8-58)PDF

Kommunstyrelsen


9/2017

Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i LervikPDF

Kommunstyrelsen


8/2017

Närtrafikbuss till LervikPDF

Kommunstyrelsen


7/2017

Fartbegränsning i barntätt område på SjökarbyvägenPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

6/2017

Fler papperskorgar för en fin miljöPDF

Kommunfullmäktige

BeslutPDF

5/2017

Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdetPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

4/2017

Kommunen övertar föreningsägd gångvägPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

3/2017

Minskade kostnader för heltidspolitikerPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

2/2017

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6- Stockholms läns författningssamling, § 18) avseende tider då privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varorPDF

Kommunfullmäktige


1/2017

Ändrad lydelse "inom område med samlad bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6- Stockholms läns författningssamling, § 18)PDF

Kommunfullmäktige


 

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 5 december 2017