Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag

Du som är medborgare i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Vem kan lämna in ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn och unga under 18 år. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna in medborgarförslag.  

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Ditt medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Skriv gärna kort och preciserat så att det tydligt framgår vad ditt förslag är och varför du föreslår detta.

Medborgarförslaget ska utgå från demokratiska grunder och gällande lagstiftning och får till sitt innehåll inte vara av kränkande karaktär. Förslag får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Använd blanketten Medborgarförslag. Skicka eller lämna in ditt förslag till: Kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Kommunkansliet, 184 86 Åkersberga. Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga. 

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Medborgarförslaget blir ett ärende som behandlas i Kommunfullmäktige eller av Kommunstyrelse eller annan nämnd. Du får information om när beslut ska fattas med anledning av ditt förslag.

Om det är Kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet har du rätt att presentera förslaget under högst fem minuter på sammanträdet. Om det är Kommunstyrelse eller nämnd som fattar beslut i ärendet kan styrelsen/nämnden besluta om att ge dig närvarorätt när ditt förslag behandlas. Beslut med anledning av medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes i Kommunfullmäktige.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling och registreras i kommunens diarium. Det betyder att alla har rätt att läsa ditt förslag.  

Personuppgiftslagen

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller ta bort felaktiga uppgifter (PuL 1984:204). När du lämnar in ditt medborgarförslag kan du också lämna samtycke på blanketten till att ditt namn publiceras tillsammans med ditt medborgarförslag på kommunens webbplats.  

Väckta medborgarförslag 2018

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling. Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det. Medborgarförslag som väckts tidigare år hittar du i menyn.

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

3/2018

Erbjudande om miljöbil som personalbilPDF

Kommunstyrelsen


2/2018

Utöka parkeringsplatser vid Rydbo stationPDF

Kommunstyrelsen


1/2018

Gång- och cykelbro över Åkers Kanal mellan Aspövägen och BåthamnsvägenPDF

Kommunstyrelsen


 

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
torsdag 8 februari 2018