Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tidplan och process

Det tematiska tillägget ska gälla i många år framöver och tillsammans med översiktsplanen visa på kommunens viljeriktning fram till 2040 med utblick till 2060. Alla förslag diskuteras utifrån nationella hållbarhetsmål, allmänna intressen samt regionala och kommunala utvecklingsmål och planeringsstrategier. Under arbetet med att ta fram en plan kommer dialogen med kommuninvånare, föreningar, politiker och andra målgrupper prioriteras att föras.

2019: Tidig dialog och övergripande inriktning

Kommunen samlar in tankar och idéer om hur kommunens kust och skärgård kan utvecklas i framtiden. Kommuninvånare, företagare och organisationer med flera engageras genom dialogmöten och utställningar. Resultatet från den tidiga dialogen kommer att arbetas in i projektet när en övergripande inriktning tas fram. Den övergripanade inriktningen ska sedan sätta ramarna för det planförslag som ska tas fram inför samrådsskedet.

2021: Samråd, första förslaget presenteras

Under 2020-2021 tar kommunen fram ett förslag till tematiskt tillägg utifrån den övergripande inriktningen och resultatet från den tidiga dialogen. Förslaget presenteras under ett samråd och diskuteras med kommuninvånarna, myndigheter och andra målgrupper för att sedan justeras utifrån de inkomna synpunkterna.

2022: Granskning, andra förslaget presenteras

Efter revideringar av planförslaget går ett nytt planförslag ut på granskning. Under granskningstiden har kommuninvånare, myndigheter och andra målgrupper möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Efter granskningen och ytterligare revideringar beslutar Kommunfullmäktige om att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen 2040.

2022: Laga kraft, beslut om det tematiska tillägget till översiktsplan 2040

Det tematiska tillägget börjar gälla när Kommunfullmäktige beslutat om att anta planen och den har vunnit laga kraft.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
måndag 17 januari 2022